Questions and answers

Czy pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę premii uznaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wydając decyzję wziąć pod uwagę stare orzeczenie widniejące w systemie EKSMOoN?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie czynności musi wykonać spółka z o.o., aby jej oddziały zyskały statut pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy szpital może pracującemu w nim lekarzowi udostępnić dokumentację medyczną w celach naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Na jakich zasadach w sp zoz można tworzyć stanowiska inne niż przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy nowe przepisy dot. udostępniania dokumentacji medycznej dotyczą każdego przypadku, bez względu na datę śmierci pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy o dostępie do dokumentacji medycznej pacjenta po jego zgonie nie stoją w sprzeczności z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Od kiedy należy uchylić prawo do świadczeń rodzinnych, gdyż wnioskodawca przekracza kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy są podstawy do przekazania pisma do komornika na podstawie art. 65 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne mężowi na żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na zakup okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak ustalić dochód uzyskany do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia indywidualnego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy bank zatrudniający pracowników administracyjno - biurowych ma obowiązek przeprowadzenia okresowych szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kto powinien szkolić w zakresie bhp pracowników firmy outsorcingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pomniejszyć dochód rodziny syna o czynsz płacony z tytułu dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy istnieją jakieś ograniczenia w stosowanie Lutetu (Lu) do celów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie zmiany nastąpiły w dokumencie ZUS ZWUA od 1.01.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może uwzględnić inny niż świadectwo pracy dokument potwierdzający staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka jest różnica w badaniach dla pracy na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy SPZOZ ma prawo pobrać opłatę za poradę psychiatry udzieloną nieubezpieczonemu cudzoziemcowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy usługa hostingu może być fakturowana za okres 13 miesięcy wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować wykup boksów w budynku handlowym, który został wybudowany ze środków finansowych najemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy sprawozdanie finansowe polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego uważa się za zatwierdzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak księgować palety zakupione wraz z towarem, w przypadku wyodrębnienia ich na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zminimalizować ryzyko oddziaływania promieniowania RTG na sąsiednie pomieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy wartość kosztów naliczonych dokumentami PK należy wyłączyć z podstawy opodatkowania za rok 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przysługuje ulga rehabilitacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić do ulgi podatkowej dla działalności innowacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy mimo istnienia komisji socjalnej wypłaty zapomóg muszą być konsultowane ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak dokonać rozliczenia ze zleceniobiorcą nadpłaty na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak obliczyć ewkiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy obliczyć ważność oceny nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej może stanowić dowód utraty dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne będzie świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy możliwe jest zatrudnienie konserwatora budynków na mocy porozumienia pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać kserokopię wywiadu środowiskowego na podstawie art. 73 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik może zastosować ulgę abolicyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy uchylić decyzję przyznającą stronie zasiłek rodzinny za okres, w którym zachodzi koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy dziecko umieszczone w żłobku może korzystać z posiłków w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zasiłek chorobowy stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy można zamienić wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego na pomoc w formie rzeczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Od kiedy wydać decyzję uchylającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy uczeń klasy III technikum realizujący nauczanie indywidualne powinien odbyć praktykę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak obliczyć, czy nauczyciel jest uprawniony do uzyskania nagrody jubileuszowej na 40-lecie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do komisji na egzamin gimnazjalny można powołać nauczycieli, którzy są zatrudnieni na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka odprawa przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu odchodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przepisy określają w jakiej formie pracodawca wyznacza pracownika do przeprowadzania instruktażu ogólnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy OPS może uznać, że obowiązek alimentacyjny jest wypełniany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak traktować wypadek studenta zleceniobiorcy nie podlegającego ubezpieczeniu wypadkowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy świadczenie rehabilitacyjne powinno być doliczone do dochodu za listopad, grudzień i styczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy przyznana pracownikowi kwota dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy pracownika samorządowego można zatrudnić na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne