Questions and answers

W jaki sposób dołączyć do akt osobowych dokument opatrzony podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić wymiar godzin nadliczbowych dla pracownika kończącego pracę w trakcie okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Z jakich przyczyn można przekroczyć limit 33 miesięcy dotyczący umowy o pracę zawartej z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy organ wydając pozwolenie na budowę bierze pod uwagę upływ terminu dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy w oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością można powołać się na wypis z księgi wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie składki należy opłacać w Polsce prowadząc działalność gospodarczą w Polsce i Izraelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy samodzielny lokal mieszkalny może być położony w dwóch budynkach na tej samej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można uchylić decyzję o pozwoleniu na budowę, jeśli wnosi o to obecny właściciel nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak należy prawidłowo pobierać odsetki od częściowych wpłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Co się dzieje z będącą w obiegu prawnym wydaną decyzją nakazową po zbyciu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy burmistrz może wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji prywatnej sekretarza urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy przekazać pracownikom informacje o zasadzie przyznawania benefitów pozapłacowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób zrekompensować pracę w sobote i niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy zaksięgować zwrot środków unijnych w księgach gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaki dokument jest dla dyrektora szkoły podstawą do udzielenia uczniom stypendium za wyniki w nauce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jakim terminie należy przedłożyć radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie sprawozdanie powinien przygotować uczniowski klub sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może skrócić czas pracy oddziału przedszkolnego z 52 do 37 tygodni w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna wyglądać ewidencja przecenionych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przesadzenie drzewa jest jednoznaczne z wycinką i należy na nie uzyskać zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Od kiedy przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy uraz wcześniej operowanego kręgosłupa doznany przy dźwiganiu dokumentów jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy muszę w rocznym zeznaniu dokonać opłaty za sprowadzenie w samochodzie m.in. opon czy oleju silnikowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Na jaki okres czasu powinien być określony plan pracy asystenta rodziny z rodziną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dla szkół policealnych wypłacana jest również dotacja za niepełnosprawność ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak i czym prawidłowo przewozić 30 l roztworu podchlorynu sodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy aneksy kuchenne znajdujące się na kilku piętrach w jednej firmie muszą mieć umywalki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak powinno się traktować dochód z najmu mieszkania do ŚW i ZR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne