Questions and answers

Jakie są skutki nakazu zapłaty przed i po ogłoszeniu upadłości dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaki przepis określa wysokość dodatku funkcyjnego w ochronie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak opodatkować dojazd do miejsca świadczenia usług serwisowych zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak świadczeniobiorca powinien weryfikować tożsamość osoby zgłaszającej się po odbiór wyniku dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy pracodawca może wstrzymać wypłatę odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kogo obciążają koszty transportu pacjenta z psychiatrycznej izby przyjęć do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie dokonać oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na wybór operatora płatności elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

W jakiej pozycji należy wykonywać pracę polegającą na demontażu silników samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób należy liczyć limity zatrudnienia pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób zamawiający może ustalić prawidłowość reprezentacji wykonawcy składającego ofertę, będącego spółką jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Z jakich regulacji wynika obowiązek wyposażania w etykiety przewodów zasilających wewnątrz szaf rozdzielczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dochód po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych uznać za utracony z roku bazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 należy doliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy ma miejsce ciągłość zatrudnienia, czy zastosować przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy możliwe jest wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy dokonać potrącenia komorniczego w przypadku przebywania na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych do dochodu rodziny wlicza się gospodarstwo rolne, które osoba dzierżawi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wydać decyzję o uznaniu wypłaconych świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia z wynagrodzenia zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób skutecznie doręczyć świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy decyzja ustalająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostaje w obrocie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dochód z PIT-39 dolicza się do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy doliczyć dochód syna osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny z tytułu udziału w stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy do ustalenia prawa do SZO niezbędne jest przedłożenie przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy jednorazową spłatę zasiłku macierzyńskiego za 2015 r. i 2016 r. należy uznać za dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy jest podstawa do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy konkubina, która jest opiekunem prawnym konkubenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności, może pobierać na niego SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy korzystanie przez cudzoziemca z urlopu bezpłatnego powoduje wydłużenia legalnego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy korzystanie z rehabilitacji domowej w ramach NFZ może być podstawą do odmowy przyznania usług w postaci rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można przyznać jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy można umorzyć decyzją postępowanie w sprawie wniosku dłużnika o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zmniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego za zgodą pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy OPS może podjąć decyzję o odmowie przyznania świadczenia zgodnie z art. 107 ust. 5 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS może sprawić pogrzeb po poronieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy polski pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do czeskich ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi pomocy prawnej w związku z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy są podstawy do zmiany wysokości przyznanego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wnioski o świadczenie wychowawcze i rodzinne należy w całości przekazać do rozpatrzenia wojewodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy żołnierz zawodowy ma odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki proces odzysku zastosować powinna firma która chce przyjmować i przetwarzać dokumenty poprzez cięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy rozumieć artykuł 188a Prawa ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak ustalić odpłatność za pobyt w DPS, gdy dwie osoby zobowiązane prowadzą wspólne gospodarstwo domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenia, od miesiąca złożenia wniosków, czy od dnia ustanowienia siostry opiekunem prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób dokonać zmiany przyjętego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 listopada 2018 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Co należy zrobić z wynagrodzeniem nauczyciela, który zmarł na początku miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim nauczycielka będzie mogła skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor, który nie wykorzysta całego urlopu będzie mógł go wykorzystać w następnym roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy jest konieczna aktualizacja decyzji emisyjnej dla szafy na substancje palne z wyciągiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy każde stanowisko spawalnicze musi być zgłoszone do starostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy kierownik SP ZOZ ma prawo domagać się nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy konieczne jest badanie składu popiołu o kodzie 19 01 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne