Questions and answers

Kiedy pompowanie hydrogeologiczne można uznać za robotę geologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Kiedy źródła spalania paliw można traktować łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Który organ zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie można zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Na jakie konta księgowe instytucja kultury powinna zaksięgować otrzymaną nagrodę z PISF zdobytą za najlepszy film?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Od jakiej daty należy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy należy zorganizować indywidualny program nauki uczniowi klasy pierwszej czteroletniego technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jakich przypadkach należy wystawiać fakturę WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób opodatkować nagrody ufundowane przez samorządową instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

W którym kraju należy opodatkować dochody ze zbycia udziałów w spółce polskiej przez spółkę holenderską?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Co zrobić, gdy wykonawca wpisał inny okres gwarancji w formularzu ofertowym i inny w formularzu asortymentowo-cenowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy cudzoziemiec oczekujący na zezwolenie na pobyt stały może nawiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury może podjąć dodatkowe zatrudnienie bez zgody pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy inwestor, którym jest park narodowy, wnosi opłatę skarbową na pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy jest możliwe zorganizowanie Rodzinnego Ogrodu Działkowego na nieruchomościach prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy kancelaria radców prawnych jest zobowiązana do opłacania składki FGŚP za wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy kuchnie w starym budynku wielorodzinnym powinny posiadać wentylacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy lekarzom zatrudnionym w poradni zdrowia psychicznego przysługuje wzrost wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę bez konieczności wydawania nowego zezwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy można nakazać sprzedaż domu, aby pokryć pozostałą część opłaty za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy opiekę nad noworodkiem może sprawować wyłącznie położna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy oprócz dodatku nocnego pracownikowi przysługuje dodatek na pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy organ architektoniczno-budowlany może dokonać zmiany pozwolenia na budowę w zakresie wykreślenia funkcji budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy organ ma podstawy domniemywać, że inwestor chce dokonać przebudowy bez zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy organ może interpretować zapisy planu miejscowego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy organ może wydać decyzję o warunkach zabudowy tylko dla części wnioskowanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy pakiet usług medycznych dla byłych pracowników podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy pielęgniarce przyjętej 1 stycznia 2019 r. należy zagwarantować podwyżkę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy pielęgniarka praktyki, pracująca w POZ bez przypisanych deklaracji, jest objęta wzrostem wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownik może pracować więcej niż 8 godzin, jeśli hałas przekracza 92 dB?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy wskazują wzory dokumentów potwierdzających dostosowanie maszyny do wymagań minimalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy SOR jest objęty regulacjami dotyczącymi udzielania świadczeń poza kolejnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy świadkowi wypadku przy pracy należy udostępnić kopię jego własnych wyjaśnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wadium w formie elektronicznej musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy właściciel sąsiedniej działki jest stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy wpisanie w formularzu ofertowym innej odległości stacji paliw niż w rzeczywistości jest oczywistą omyłką pisarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy w umowie na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym istnieje możliwość jego obniżenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy wynagrodzenie otrzymywane na podstawie powołania może być wolne od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zastąpienie zbiornika bezodpływowego przydomową oczyszczalnią ścieków wymaga zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy żona, która współpracuje z mężem przy wykonywaniu działalności gospodarczej musi posiadać umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Ile urlopu pozostaje do wykorzystania pracownikowi, któremu w trakcie roku zmieniono etat z 2/3 na 1/2?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jaką kwotę należy przekazać komornikowi z zasiłku chorobowego i zapomogi wypłaconej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować produkcję mebli z materiałów własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać korekty błędnego kodu tytułu ubezpieczenia pracownika ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakich świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy uprawnienie do przyjmowania poza kolejnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie kwestie należy omówić w trakcie szkolenia z zakresu prac pożarowo niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie są skutki nakazu zapłaty przed i po ogłoszeniu upadłości dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaki przepis określa wysokość dodatku funkcyjnego w ochronie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak opodatkować dojazd do miejsca świadczenia usług serwisowych zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak świadczeniobiorca powinien weryfikować tożsamość osoby zgłaszającej się po odbiór wyniku dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy pracodawca może wstrzymać wypłatę odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kogo obciążają koszty transportu pacjenta z psychiatrycznej izby przyjęć do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie dokonać oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na wybór operatora płatności elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne