Questions and answers

Co zrobić w sytuacji, gdy do klasy IV sportowej zgłosiło się wyłącznie trzech kandydatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przekazanie klientom przedpłaconych kart na stację benzynową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy usługi w zakresie badań kierowców mogą korzystać ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczania VAT za dokonywane naprawy gwarancyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego na czas wyjazdu uprawnionej do alimentów do pracy sezonowej na 2 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który błędnie został zatrudniony jako stażysta powinien mieć wyrównanie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nagroda roczna jest podstawą do naliczenia składek na PPE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w ramach procedury OSS można rozliczać roboty instalacyjne w innym kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób dokonać zmiany warunków umowy o pracę w zakresie stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Z jaką stawką VAT należny sprzedać nieruchomość zaliczoną do środków trwałych przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać w deklaracjach eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć najem mieszkania wprowadzonego do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak w deklaracjach VAT wykazać fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy spółka może zastosować ulgę na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu usługi rozliczanej na koniec okresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego należy traktować jako umowę wieloletnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy sprzedaż praw autorskich podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy godziny ponadwymiarowe mogą być wypłacane nauczycielom pod koniec miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy gabinet fizjoterapii powinien posiadać kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy rada pedagogiczna powinna zatwierdzić zmienioną ocenę końcową roczną ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem z datą deklarowanego przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy eksykator powinien posiadać deklarację zgodności oraz oznakowanie CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zawiesić postępowanie na wniosek obywatela Ukrainy do czasu otrzymania zezwolenia na pobyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak potraktować dni po zakończonym zwolnieniu chorobowym, a przed porodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak modyfikować harmonogramy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wypadek więźnia skierowanego do pracy powinien być wpisany w rejestrze wypadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy budowa pergoli wymagała pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakiej odległości od granicy działki sąsiedniej powinien znajdować się plac z butlami z gazami palnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy OPS gminy, w której strona jest Wójtem może rozpatrzyć wniosek i przyznać KDR dla Wójt i jej dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nienależnie pobrane świadczenia należy wyegzekwować w drodze egzekucji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy samorząd gminny ma obowiązek opracować i uchwalić Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wynajem terminala płatniczego opodatkowany jest u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne można wraz z dziećmi zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaki przepis wskazuje na możliwość wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakiej pieczęci należy użyć na kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy od nowego roku szkolnego dyrektor szkoły może ponownie zatrudnić zwolnionego pracownika na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi można przyznać minimalną premię w wysokości 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla pracownika tymczasowego przekazywana przez pracodawcę użytkownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak należy ująć w sprawozdaniu Rb-N nadwyżkę podatku stanowiącą należność od urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy grunty rolne pochodzenia mineralnego klas IV-VI wyłącza się z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Co oznacza ostatni człon definicji odpadów - "do których pozbycia się jest obowiązany"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy organ prowadzący może zobowiązać wicedyrektora do nadzoru w czasie wakacji nauczycieli w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak rozliczyć zasiłek okresowy wypłacony w czerwcu przed złożeniem orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne