Questions and answers

Czy stając się węgierskim podatnikiem VAT, spółka powinna opodatkować realizowane usługi z węgierską stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stosuje się przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy szkoła może wydać absolwentowi szkoły duplikat świadectwa z 1998 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy urlop uzupełniający udzielony nauczycielce po zwolnieniu lekarskim udzielany jest w tygodniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy usługi wsparcia w zakresie human resources podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ustalenie opłaty za korzystanie z przedszkola następuje w drodze decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wicedyrektor pełniący obowiązki dyrektora powinien mieć ukończony kurs z zarządzania oświatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w szkole ponadgimnazjalnej można połączyć zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w klasach I i II?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zasiłek dla owdowiałego rodzica to dochód niepodlegający uzyskaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaka wysokość odprawy emerytalnej przysługuje pracownikowi obsługi, który przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie są procedury przekształcenia szkoły w zespół szkół oraz utworzenia technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą uznanie kwot za nienależne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki podmiot jest zobowiązany do naliczania i pobierania opłat z tytułu usług wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak i w których miesiącach rozliczyć faktury za usługi budowlane (odwrotne obciążenie) - zakupowe i sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT wykazać koszt wynajmu hostess w związku z udziałem w targach organizowanych na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć zakup towaru z Izraela (sprowadzanego na cele prowadzonej działalności gospodarczej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać się podatnik, który świadczy usługi budowlane także na rzecz kontrahenta ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo należy naliczać odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć koszty utylizacji odpadów, które powstają bezpośrednio w procesie produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać nabycie usługi od operatora telefonii internetowej z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczać amortyzację samochodów osobowych w kosztach uzyskania przychodów po zmianach od 1.01.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty w sytuacji, gdy przychód osiągnięto przed ujęciem towarów handlowych w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy nauczyciela szkoły szpitalnej, który 12 listopada powinien mieć dyżur wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT nabycie towaru zza granicy UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak umieścić ogłoszenie o zmianie umowy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Kiedy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymaga decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Kiedy darowizna lokalu może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy istnieją podstawy do naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Kiedy należy skorygować podatek należny za podwójną ewidencję na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy należy ująć rachunkowo wynagrodzenie, które obciąża koszty za miesiąc, za który jest należne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy okres odbywania zastępczej służby wojskowej wlicza się do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy wykonanie drenażu wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Od kiedy zmienić odpłatność za pobyt w DPS, gdy osoba otrzymała rentę socjalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kogo należy żądać zaświadczenia z KRK w przypadku spółki jawnej, której wspólnikami są dwie spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód z zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć nauczycielowi zatrudnionemu w 4 szkołach dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym momencie korygować przychody w związku z błędami na fakturze pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy aktualnemu uczniowi klasy III gimnazjum można przedłużyć okres nauki o jeden rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy część odsetkowa raty leasingu operacyjnego podlega ograniczeniu przy ujmowaniu jej w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy doliczyć wykazaną w PIT-8C kwotę zwolnienia z długu do dochodów rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy do przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego wystarczający jest wniosek jednego z rodziców dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy fundacja także ma obowiązek opłacać faktury powyżej 15.000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy istnieje obowiązek uzupełniania danych do nowego SIO z lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy jest możliwość amortyzacji jednorazowej kilku mebli w pewnych odstępach czasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne