Questions and answers

Kiedy dochodzi do odprowadzania ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kiedy powstający poferment należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy pracodawca może dokonać potrącenia nadpłaty z zasiłku macierzyńskiego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownik ma prawo do dodatku za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Na jakich kontach księgowych należy zaksięgować usługi kabotażu norweskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów dyrektor szkoły przyjmuje ucznia powracającego do kraju z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Od kiedy matka, która przysposobiła dziecko może ubiegać się o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy zmiana składu rodziny wpływa na wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować plastikowe opakowanie po substancji niebezpiecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób może odbywać się przetwarzanie odpadów poprzez wypełnienie wyrobiska odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy ze skarbnikiem gminy w związku z wyborem na stanowisko wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Zgodnie z jakim przepisem organ administracji architektoniczno-budowlanej ma przeprowadzić czynności kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego z PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można zwiększyć odpis na ZFŚS na podstawie uchwały zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracowników produkcji można dopuścić do pracy bez nadzoru kierownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przy liniach technologicznych należy umieścić informacje o ich dopuszczalnej nośności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy w postępowaniach powyżej progów unijnych przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 p.z.p. są fakultatywne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy zmiana miejsca pracy zgodnie z wnioskiem inspektora PIP skutkuje koniecznością zarejestrowania nowego oświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak poprawnie wydać decyzję dotyczącą zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wykonać maszynę zgodną z wymaganiami zasadniczymi we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak traktować części zamówienia, w stosunku, do których nie wybrano najkorzystniejszych ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Kiedy podmiot upoważniony powinien wystąpić do MZ z wnioskiem o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Od kiedy wydać decyzję uchylającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód rodziny osiągnięty w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jakiej wysokości ustalić opłatę osobie skierowanej do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy córka ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dodatek aktywacyjny stanowi utratę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dyrektor ds. administracyjnych w SP ZOZ może pełnić na część etatu funkcję inspektora bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy firma może zbierać odpady na podstawie zezwolenia na innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy firma zbierająca i opróżniająca kosze uliczne z odpadów musi prowadzić ewidencję odbieranych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy jest możliwe ustalenie adresu zamieszkania osoby, gdy zna się tylko jej imię, nazwisko i miasto, w którym mieszka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy lekarz stażysta może być dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy menadżera w podmiocie leczniczym dotyczą jakieś ograniczenia w dostępie do danych osobowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można stwierdzić, że dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rozwiedzionych rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nagroda jubileuszowa wypłacona po 4 latach podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy należy przeprowadzić wywiad w celu ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję administracyjną dotyczącą zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należy wystąpić do banku z wnioskiem o zwrot kwot przekazanych tytułem zasiłku pielęgnacyjnego przyznanego zmarłej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, outplacement, podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą należy wliczyć do okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy osoba niepełnosprawna, zatrudniona na stanowisku administracyjno-biurowym, musi mieć zapewnioną drukarkę na biurku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy osoba posiadająca wykształcenie zawodowe może wykonywać zawód opiekuna medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy spółka gminna może być wykonawcą zadania realizowanego przez gminę w ramach projektu unijnego ze środków EFS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy usługi marketingowe mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego z 12 miesięcy należy uwzględnić dodatek w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, do dochodu należy liczyć hektary fizyczne czy przeliczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wartość szkolenia dla członka Rady Nadzorczej podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy w związku z nabyciem prawa do urlopu wychowawczego, dochód osiągnięty w 2017 r. z tytułu zatrudnienia jest utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej rolnik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie przepisy określają wymagania dla siłowni pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy ustalić tryb wyłaniania przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę zasiłku chorobowego dla pielęgniarki, która zachoruje w październiku 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak ustalić współczynnik do ekwiwalentu z uwagi na ustanowienie 12.11.2018 r. dniem wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniającym, jeżeli w trakcie roku został on przeniesiony do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Od jakiej kwoty i od kiedy należy naliczyć nową odpłatność za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakiej wysokości córka powinna ponosić odpłatność za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy dane o karalności nauczyciela są danymi wrażliwymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy do dodatku za wysługę lat wlicza się okres odbywania przez nauczyciela zastępczej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor zobowiązany jest wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany w latach 2008/2009 urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne