Questions and answers

Czy w sprawozdaniu półrocznym do Urzędu należy wykazywać odebrane odpady z czyszczenia ulic i placów (20 03 03)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy za pracę nauczyciela w sobotę należy się dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Gdzie powinien rozliczyć się brytyjski przedsiębiorca, który swoje usługi wykonuje także w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy przyjąć na boisko w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie dokumenty winien żądać organ do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 234 ust. 3 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na uczniowskim klubie sportowym, który chce zakończyć swoją działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie składki należy odprowadzić od umowy zlecenie zawartej z emerytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej obowiązywało w roku 1981?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak postąpić ze środkami trwałymi sfinansowanym ze środków ZFRON w sytuacji likwidacji firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić współczynnik pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak wygląda postępowanie w sprawie skierowania do domu dla samotnych matek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy do ZUS powinna się zgłosić osoba, która następnego dnia po założeniu działalności zawiesiła ją?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy powinno nastąpić zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy sprzedaż nieruchomości może zostać potraktowana jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kto i na jakiej podstawie jest organem odwoławczym do decyzji wydawanych na podstawie art. 218 ust. 2 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kto może być głównym księgowym jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

kW jaki sposób rozliczać przychody i koszty ustalone na mocy ugody sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od którego miesiąca stronie nie przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób dyrektor zapoznaje nauczycieli z protokołami z rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób miasto może przekazać powiatowi do prowadzenia zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy zwrócić pracownikowi będącemu w delegacji poniesione koszty z jego prywatnych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób starosta musi sprawdzić istnienie budynku przed wydaniem zaświadczenia o samodzielności lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jaki sposób udzielić nauczycielowi placówki nieferyjnej urlopu wypoczynkowego pracującemu cztery dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dochód z tytułu nadpłaconego zasiłku chorobowego podlega rozliczeniu zgodnie z art. 8 ust. 12 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dopisanie do zezwolenia kodu 07 02 80 implikuje konieczność zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy jest konieczna rejestracja VAT-UE, jeśli kontrahent tego wymaga?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy koszty procesu sądowego przeciw faktorowi stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały jako dla osoby samotnie gospodarującej, skoro nie zamieszkuje z żoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można wyłączyć grunty rolne klasy RIIIa pod wykonanie umocnień potoku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy można wznowić postępowanie w trybie art. 145 par. 1 pkt 8 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można zmienić regulamin zfśs w zakresie kręgu osób uprawnionych do świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy na terenie zabudowy zagrodowej RM można wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora szkoły powinien złożyć oświadczenie majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy opłata planistyczna podlega dziedziczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pracodawca może z własnych pracowników stworzyć struktury ratownictwa chemicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik może korzystać z urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy projektant powinien posiadać pisemną zgodę właściciela sieci wodociągowej na wpięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne