Questions and answers

Czy na skutek śmierci świadczeniobiorcy, który nienależnie pobrał zasiłek pielęgnacyjny, jego zobowiązanie wygasa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy o dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS można ubiegać się kilkakrotnie w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy operatorzy wózków jezdniowych powinni zostać skierowani na badania psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy opłata przez rodziców czesnych za studia syna bezpośrednio na konto uczelni będzie darowizną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy polska spółka ze względu na samo-bilansujący się oddział w Niemczech powinna składać deklarację ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przywrócenia do pracy pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek skierowania na badania kontrolne po okresie niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może honorować zwolnienie lekarskie wystawione na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy faktycznie nie wykonujący prac szczególnie niebezpiecznych powinni być szkoleni co rok z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikom, którzy świadczyli pracę w dniu 12 listopada 2018 r. przysługuje rekompensata?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik outsourcingu musi przechodzić szkolenie w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy premię kwartalną wypłacaną ze środków unijnych uwzględnia się przy ustalaniu odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy przejęcie na zasadach wskazanych w KP może mieć miejsce względem pracownika, którego umowa wygasła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przekazanie gruntu na cele prywatne należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przyznać rodzicom zasiłek pielęgnacyjny na stałe, czy tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy słaba efektywność może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne przyznane decyzją mogą być wypłacone przed dostarczeniem wnioskodawcy decyzji przyznającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku nabycia odprawy emerytalnej przez policjanta przysługuje również odprawa na podstawie Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy w przypadku zakupu maszyny w ramach leasingu operacyjnego na 3 lata, należy uwzględnić podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wszystkim pracownikom należy zapewnić wodę lub inne napoje?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy wycieczka sfinansowana ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia od podatku do kwoty 1000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydać decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie, gdyż osoba wymagająca opieki nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wypadek pracownika na zawodach można zakwalifikować jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zleceniobiorcy przysługuje rekompensata za świadczenie usług w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Ile osób na raz może wchodzić do rozdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaką podstawę prawną należy wskazać w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie są zasady udzielania urlopu pracownikom młodocianym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak naliczyć wielkość odpisu na zfśs?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak pracodawca powinien wypełnić pkt 6 karty wypadku, jeśli nie ma pewności co do związku zwolnienia z wypadkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo dostosować system czasu pracy na stanowisku palacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć zakup środka trwałego w przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak uregulować zasady refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak ustalić dochód do przyznania świadczeń z FA na okres świadczeniowy 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować napiwek doliczony do rachunku podczas spotkania z klientami w delegacji zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na czym polega obowiązek zrównoważenia skróconego w danej dobie 11-godzinnego odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Od kiedy przyznać i wypłacić zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od którego z rodziców należy żądać nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim terminie należy wykonać badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy alimenty otrzymane w 2017 r. należy doliczyć do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy do dochodu doliczamy stypendium finansowane ze środków unijnych z biura pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dyrektor domu dziecka ma prawo do uzyskania dokumentacji medycznej dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy istnieje obowiązek informowania pracodawcy o zmianie składu osobowego zarządu związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy KDR przysługuje osobie pracującej na terenie Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy ma zastosowanie z art. 7 pkt 3a ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy modernizacja urządzenia wymaga uzgodnienia z UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można wypłacić świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko za czas od maja do sierpnia 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy obcokrajowcy oddelegowani do pracy w Polsce podlegają obowiązkowi wykonywania badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy poinformować stronę pismem o fakcie potrącania nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy położna prowadząca indywidualną praktykę może zakupić zestaw przeciwwstrząsowy tylko w hurtowni farmaceutycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może odstąpić od przeprowadzenia postępowania powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy rentę rodzinną należy uznać za dochód utracony oraz uzyskany od września 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy szkoła może lub powinna skierować dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne, których strona nie podjęła w październiku można wypłacić w listopadzie 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze przysługuje za listopad 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy upoważnienie podpisane w obecności pracownika podmiotu leczniczego jest wystarczające do odbioru dokumentacji medycznej i recept?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wpłatę od komornika należy zaliczyć na najdawniejsze świadczenie wypłacone z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w sytuacji zatrzymania się kabiny dźwigu pomiędzy przystankami operator może uwolnić z niej uwięzione osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy wszcząć postępowanie w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zasiłek dla opiekuna przysługuje po dniu śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Ile czasu ma Wojewoda na wydanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaki jest skład rodziny osoby wymagającej opieki w sprawie o specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaki status w niżej opisanej sytuacji ma firma Alfa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Jak wygląda procedura umieszczenia w DPS osoby, z którą obecnie nie ma kontaktu, niemającą świadomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kto może wykonywać pletyzmografię u pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Od kiedy pełnoletnia osoba powinna samodzielnie ubiegać się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej wysokości przyjąć dochód obliczając zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Co należy zrobić z upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych, które straciły ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne