Questions and answers

Czy pracodawca ma obowiązek wyrazić zgodę na wykorzystanie przez pracownika całego urlopu za dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca wszczyna postępowanie ws. przyznania odszkodowania przysługującego wskutek choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przedsiębiorca zatrudniający pracownika musi dokonać wpisu do rejestru przechowawców akt pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy psycholog, która przedstawiła legitymację weterana nabywa prawo do dodatkowych 5 dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy szkoły w związku z prowadzeniem akt osobowych i płacowych muszą być wpisane do rejestru przechowawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy umowy z lekarzami podlegają kontroli NFZ u świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy urlop uzupełniający powinien trwać również w okresie ferii szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Do kiedy wicedyrektor gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową zajmuje powierzone mu stanowisko kierownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jakie normy musi spełniać pocięty papier, aby mógł być produktem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie obowiązki informacyjne ma pracodawca, który spadkobiercom wypłaca należności po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są różnice pomiędzy umową dzierżawy a umową najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia przedmiotu Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wysokość dotacji oświatowej na ucznia niepełnosprawnego publicznej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Jak należy wyksięgować umorzone przez udziałowca zobowiązania z tytułu pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinien postąpić zamawiający w przypadku, gdy wykonawca dwukrotnie wpłacił wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać faktury otrzymywane od portalu Etsy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty po zmianie statusu w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć czas dyżuru dopełniający czas pracy lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kiedy pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uzyska prawo do urlopu dodatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Od jakiego miesiąca należy zmienić odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od jakiej daty przyznać świadczenie w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy zmienić odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jakim terminie należy powiadomić rodziców uczniów o likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób ma wypełniać kartę ewidencji odpadów odpadów sprzedawca odpadów, który chce być ich posiadaczem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

W której części akt osobowych przechowywane będą skierowania na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co powinno być zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym ustępującego dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Co zrobić, gdy oświadczenie o wydłużeniu terminu związania ofertą wpływa dzień po upływie terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy "przydomowy" oznacza budynek mieszkalny, czy może to być domek rekreacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy biorąc pod uwagę 70% dofinansowania należy brać pod uwagę cenę netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy brak przepływu środków pieniężnych z tytułu pożyczki może implikować negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dotacja z Agencji Rozwoju Regionalnego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy inwestor po śmierci współmałżonka może kontynuować budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy jest możliwe uchylenie decyzji przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy kwotę alimentów należy wliczyć do dochodu rodziny ustalając prawo do SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy matce pobierającej zasiłek macierzyński przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy montaż promienników grzewczych stanowi modernizację budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy motocykl krosowy, który jest pojazdem niepodlegającym rejestracji, spełnia warunki jako nowy środek transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można refakturować usługi w późniejszych okresach rozliczeniowych ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy można zastosować jednolitą stawkę VAT na sprzedaż całego domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne