Questions and answers

Czy w przypadku gdy firma przetwarza na terenie Unii Europejskiej dane obywateli USA mają zastosowanie przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy w szkole podstawowej może funkcjonować oddział z poszerzonym językiem angielskim i matematyką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w trakcie urlopu rodzicielskiego pracownica może wypowiedzieć warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wynagrodzenie opiekuna stażu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w związku z ograniczeniem władzy rodzicielskiej należy uwzględnić ojca dziecka w składzie rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zasilenie kasy przez wspólnika spółki jest w istocie pożyczką i spółka powinna odprowadzić od niej PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy można zaplanować pracę na sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zwrócone koszty procesowe stanowią przychód w momencie otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile trwa okres nauki w klasie trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy za zaginięcie rzeczy pracownika pozostawionych w miejscu świadczonej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaka jest podstawa przetwarzania danych pochodzących z monitoringu stosowanego w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie kursy walutowe stosować przy rozliczeniu zagranicznej podróży służbowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba do zajmowania się RODO w szkołach na stanowisku inspektor danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma nabycie towaru z USA, gdy odprawa celna odbywa się w Holandii (obowiązek podatkowy, VAT-UE, JPK)?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie warunki powinien spełniać pracownik, aby okres jego pracy w gospodarstwie rolnym mógł zostać zaliczony do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy rozliczyć pod kątem VAT, CIT, PIT organizację imprezy jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo należy przechowywać dokumentację gimnazjum, które włączane jest w struktury szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć faktury z tytułu świadczenia usług wynajmu miejsc parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak ustalić stawkę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela, który realizuje godziny projektowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy potrzebni są kierownicy robót branżowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kiedy pracownica przebywająca na urlopach związanych z macierzyństwem powinna otrzymać podwyżkę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Który z opiekunów korzysta ze zwolnienia w celu opieki nad dzieckiem w przypadku zatrudnienia u tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Od jakiej daty zamawiający będę obowiązani stosować ustawę o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

W jaki sposób określić rozkład czasu pracy niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane z wynajmu nadmorskich nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób zawrzeć umowę z nauczycielem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy decyzja o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydana została poprawnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dochód do 500+ dzielimy na 12 miesięcy, czy traktujemy jako dochód uzyskany i dzielimy na 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dofinansowanie wypoczynku może być wypłacone z ZFŚS, jeżeli urlop pracownika przypada na przełomie lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy działalność sklasyfikowana kodem 41.20.Z może być rozliczana na ryczałcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy kierownik Sekcji BHP może zatwierdzić protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można dopuścić do pracy pracownika bez badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można wydać decyzję w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego na drugie dziecko bez dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy określić datę naruszenia obowiązków pracowniczych przy wymierzaniu kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy na skutek śmierci świadczeniobiorcy, który nienależnie pobrał zasiłek pielęgnacyjny, jego zobowiązanie wygasa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy o dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS można ubiegać się kilkakrotnie w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy operatorzy wózków jezdniowych powinni zostać skierowani na badania psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy opłata przez rodziców czesnych za studia syna bezpośrednio na konto uczelni będzie darowizną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy polska spółka ze względu na samo-bilansujący się oddział w Niemczech powinna składać deklarację ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przywrócenia do pracy pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek skierowania na badania kontrolne po okresie niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może honorować zwolnienie lekarskie wystawione na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy faktycznie nie wykonujący prac szczególnie niebezpiecznych powinni być szkoleni co rok z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikom, którzy świadczyli pracę w dniu 12 listopada 2018 r. przysługuje rekompensata?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik outsourcingu musi przechodzić szkolenie w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy premię kwartalną wypłacaną ze środków unijnych uwzględnia się przy ustalaniu odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy przejęcie na zasadach wskazanych w KP może mieć miejsce względem pracownika, którego umowa wygasła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przekazanie gruntu na cele prywatne należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przyznać rodzicom zasiłek pielęgnacyjny na stałe, czy tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy słaba efektywność może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne przyznane decyzją mogą być wypłacone przed dostarczeniem wnioskodawcy decyzji przyznającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku nabycia odprawy emerytalnej przez policjanta przysługuje również odprawa na podstawie Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne