Questions and answers

Czy można udzielić dziś pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do jezior i ich dopływów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy warsztat samochodowy należy uznać za instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy i jaki kurs zastosować do faktury za koszty zarządu za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy inwestor może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Jaki jest termin na dokonanie zwrotu przez bank nieautoryzowanej transakcji płatniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy Uczniowski Klub Sportowy jest organizacją społeczną lub zawodową o której mowa w art 17 ust 1 pkt 40 CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem PIT może posługiwać się numerem PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy brak zgłoszenia do funduszu emerytur pomostowych może stanowić przesłankę nieprzyznania emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy możliwe jest opatrzenie podpisem dokumentacji pracowniczej za pomocą faksymile?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaką dokumentację dot. ochrony danych osobowych powinny przygotować spółki córka i matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jaka jest różnica miedzy zasiłkiem celowym z tytułu zdarzenia losowego a klęski żywiołowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy regulamin pracy i regulamin organizacyjny to te same dokumenty w Ośrodku Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje możliwość funkcjonowania bursy szkolnej w dwóch obiektach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakich podstawach prawnych dyrektor szkoły opracowuje instrukcje druków ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia można ograniczyć wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ile wynosi zniżka dla nauczyciela oddelegowanego do pracy w związkowej organizacji liczącej 50 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT w 2019 r. z faktury wystawionej w roku 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w przypadku rezygnacji osoby z DPS w celu przejścia do prywatnego ośrodka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie koszty można ujmować w PKPiR zbiorczo, a nie w postaci pojedynczych zapisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakich godzinach powinni przebywać w szkole nauczyciele, którzy wezmą udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy deklaracje uczniów o udziale w zajęciach z religii powinny być trzymane w arkuszu ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy związku z refakturowaniem usługi transportowej podatnik powinien posiadać konkretną dokumentację?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy córce w związku z opieką nad niepełnosprawną matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w klasach mistrzostwa sportowego w arkuszu ocen wpisuje się oddzielnie zajęcia sportowe i zajęcia z wf-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy ustanowić kuratora dla mieszkanki DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy uznać świadczenia z FA za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest właściwość w sprawie skierowania do DPS osoby, której opiekun prawny zamieszkuje za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy istnieje możliwość odstąpienia od spełniania norm określonych dla ręcznych prac transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy szkolna pielęgniarka ma obowiązek świadczenia pracy w czasie zawodów sportowych organizowanych na terenie tej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy przepisy regulują wymagania dla pomieszczenia do ładowania baterii litowo-jonowych i litowo-polimerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy w szkole podstawowej jako nauczyciel może podjąć zatrudnienie osoba, która ukończyła 5-letnie studia inżynierskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym mogą być klasy wielozawodowe w ramach branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy kupując części do samochodu osobowego w UE można odliczać pełen VAT czy 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy możliwe jest wystawienie karty DILO w ramach badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Na jakich zasadach podopieczny domu opieki społecznej może korzystać z rehabilitacji w warunkach domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy w teczce akt osobowych pracownika może znajdować się korespondencja do dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie są zasady pobytu i pracy w przypadku cudzoziemców posiadających paszport biometryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wziąć udział w szkoleniu ze środków na prowadzenie zespołu szkolno – przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zakup oprogramowania z UE celem dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać świadczenia dodatkowe osób zatrudnionych na kontraktach managerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Według jakiej stopy procentowej opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe sp. z o.o. sp. k.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne