Questions and answers

Czy prawidłowe jest wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przeterminowana żywność przekazana do schroniska jest paszą zgodnie z rozporządzeniem 183/2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przy obsłudze żurawika słupowego wymagane jest używanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy rozliczenia z zagranicznym oddziałem obligują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy są zwolnienia z opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stacje bazowe telefonii komórkowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy staż pracy może stanowić kryterium zróżnicowania warunków, na których pracownicy mają prawo do karty medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy trener mentalny może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy uczeń IV klasy technikum może w styczniu przejść do liceum dla dorosłych w trybie zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy umowa faktoringu generuje różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy witacze o wysokości 5,0 m i szerokości 1,8 m na działkach w ciągu drogi powiatowej wymagają zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy można zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wynagrodzenie Kanadyjczyka podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zatem pracownik może wystąpić z wnioskiem urlopowym na dzień 31.12.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ze środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli można dofinansować studia podyplomowe dyrektora szkoły

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zezwolenie na ekstrapolację wózków jezdniowych jest aktualne u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaką ocenę musi uzyskać dyrektor, aby mógł stanąć ponownie do konkursu na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jakie informacje publiczne należy udostępniać poprzez portal ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

jakie przepisy stosować do umów pożyczek zawartych w latach 2001-2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki jakościowe muszą spełniać ścieki bytowe odprowadzane do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Jakie wzory arkuszy ocen obowiązują w klasie IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo potrącić pracownikowi od miesiąca 12.2018 r. zajęcie alimentacyjne oraz niealimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Jak naliczać amortyzację od ujawnionych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak spółka z o.o. przekazująca darowiznę stowarzyszeniu powinna ją ująć w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za dyżury medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kiedy roszczenie o wypłatę brakującej części nagrody ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto zatwierdza ostatni protokół zarządu powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Od kiedy uchylić świadczenie wychowawcze, gdy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakich przypadkach mamy do czynienia z zatrzymaniem wody w rowie, a kiedy z użytkowaniem wód znajdujących się w rowach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jakiej formie powinna być sporządzona lista obecności nauczycieli na posiedzeniu rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jakiej wysokości przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakim terminie osoba awansowana z pracownika produkcyjnego na brygadzistę powinna przejść szkolenie okresowe BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób kierownik działu może poinformować swoich pracowników o wysokości przyznanych nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

W jaki sposób rozliczać koszty oraz przychody w związku z otrzymaniem dotacji z powiatowego urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podatek od nieruchomości komercyjnych>?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób zatrudnić nauczycieli realizujących zadania wynikające z projektów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W którym momencie rozliczyć korektę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jakim związkiem zawodowym należy przeprowadzić konsultacje w przypadku przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Co powinno być przedmiotem uzgodnienia z organem prowadzącym szkołę, w sprawie wprowadzenia monitoringu w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy asystent może wykonywać dokumentację poza dyżurami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy członkowie zarządu powiatu powinni posiadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do dodatku za wysługę lat można wliczyć nauczycielowi okres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dowóz pracowników to świadczenie podlegające oskładkowniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy do wynagrodzenia za urlop uzupełniający wlicza się nauczycielce również zrealizowane przez nią nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy do zgłoszenia przebudowy drogi wymagana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy fakturę za usługę przepakowania towaru przed transportem należy zakwalifikować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieją przesłanki do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne