Questions and answers

Jakim rodzajem opakowania jest opakowanie ze styropianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dla farmy fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w pobliżu rowu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia wykonywaną za granicą przez cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak określić wysokość podatku od nieruchomości od budynku biurowego wybudowanego 30.12.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka może zmienić stawki amortyzacyjne i skorygować koszty amortyzacji wstecznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można wydać decyzję zatwierdzającą rozgraniczenie tylko w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak rozliczać koszty przejazdów prywatnym autem wspólnika sp. z o.o. sp.k.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest procedura opracowania arkusza organizacji roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy należy ukarać osobę, która prowadząc prace ziemne spowodowała degradację gleb z klasy III na V?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy pracownik może obniżyć wpłaty na PFRON z tytułu zatrudniania niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakim trybie stronom powinno być doręczone postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak można mieć pełne prawo do działki przez dwie osoby w nieformalnym związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy córce przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są zasady doliczania uzyskanego dochodu jednorazowego do dochodu rodziny do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy dyrektor powinien zarządzić dni wolne od nauki z okazji Wielkanocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

w jakim terminie pracownik powinien wykorzystać czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można zwołać posiedzenie rady pedagogicznej w czasie strajku nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zmiana nazwy szkoły wymaga opinii kuratora oświaty i związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia można przenieść na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dochód uzyskany z pracy liczyć jako ciągłość na podstawie art. 5 ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na podstawie jakiego wynagrodzenia ustalić wysokość odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak należy określić termin końcowy uzupełniania etatu nauczyciela w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w okresie, w którym pracownik jest niezdolny do pracy może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy liczyć poszczególne dni urlopu nauczyciela, który nie pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką prawidłowo ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dochód uzyskany należy podzielić przez 8 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo uzupełnić dane w rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić świadczenia zdrowotnego małoletniemu obywatelowi Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy bhp dopuszczają samodzielne wykonywanie narzędzi pomocniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy nauczycielce przebywającej na urlopie wychowawczym należy wypłacić dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przepisy regulaminu wynagradzania nie mogą przyznawać dodatkowych dni wolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy od wyniku konkursu na przełożoną pielęgniarek w SPZOZ przysługuje odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jaka jest maksymalna liczba uczniów w I klasie szkoły mistrzostwa sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie osoby wykonującej prace społecznie użyteczne wchodzi do spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakie uprawnienia musi posiadać pracownik, żeby mógł świadczyć usługi BHP w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może być opiekunem podczas egzaminów gimnazjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można wypłacić dwie zapomogi na to samo schorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dodatek za prowadzenie PKZP należy uwzględniać w podstawie wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dozwolone jest uzupełnianie małych butli na gaz płynny z innych butli na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne