Questions and answers

Czy szkoleniowa działalność stowarzyszenia podlega zwolnieniu z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy należy wyodrębniać w KPiR sprzedaż towarów i świadczenie usług rejestrowanych na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy uchylić zasiłek stały w przypadku uzyskania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy kominek opalany drewnem z zamkniętym wkładem kominkowym można zainstalować w lokalu gastronomicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy w jednym podmiocie leczniczym lekarz może być zatrudniony na więcej niż jeden etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy należy wypłacić zasiłek stały za 10 dni kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy budowa zbiornika podziemnego o zagłębieniu poniżej 5,0 m wymaga inspektora nadzoru i jakiej specjalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kto powinien płacić składkę zdrowotną w przypadku wspólnika spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce oświatowej obsługiwanej przez CUW?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Czy odpowiedzialność administracyjna w RODO jest oparta na zasadzie ryzyka czy winy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy inwestor jako następca prawny ma prawo do wystąpienia o sprostowanie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy rozpatrując wniosek o przyznanie zasiłku okresowego należy za dochód policzyć 1/3 część dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji powzięcia przez pracodawcę wiadomości o zakażeniu chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Od kiedy nie przysługuje zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dla Gminnego Punktu Zbierania Odpadów należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy kwotę podatku należną do zapłaty w danym miesiącu można podzielić na dwa przelewy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych w przypadku złomowania pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej odległości sytuować bariery energochłonne od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy prawo do informacji geologicznej może zostać sprzedane w formie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w szpitalu konieczne jest utworzenie apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Na jakich zasadach sp zoz może udzielać świadczeń komercyjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jakiej odległości należy zlokalizować budynek gospodarczy murowany od działki sąsiedniej oznaczonej jako Ls?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy dopuszczalna jest zmiana zapisów zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych w zakresie zmiany adresu instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy deweloper budując nowy budynek wielorodzinny nie powinien wyposażyć go obowiązkowo w sieć teleinformatyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy projekt decyzji o warunkach zabudowy należy uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. można rozliczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina może dofinansować chodnik na placu przy kościele gdzie zarządcą terenu jest parafia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy gmina może finansować zakup paliwa do wozu strażackiego OSP pomimo braku tytułu prawnego do tego wozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach odsetki od kredytu zaciągniętego przed 1.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy ująć opłatę za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy RODO ogranicza możliwość nagrywania dźwięku z posiedzeń komisji przetargowych w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może obniżyć wymiar zatrudnienia dwóm nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi strajkującemu w miesiącu kwietniu można całą kwotę potrącenia potrącić jednorazowo w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektorowi szkoły należy się dzień wolny za niedzielę, jeśli sprawował opiekę nad uczniami w tym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel, który wyrazi zgodę na ograniczenie etatu może przejść na roczny urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Od kiedy liczyć termin miesięczny na załatwienie sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do czasu otrzymania emerytury przyznać zasiłek stały czy tylko zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy znajdzie zastosowanie art. 23 ust. 8 u.p.o.u.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka komandytowo-akcyjna jest zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie koszty powinna obciążyć usługa prawna, dotycząca należności objętych odpisem aktualizującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy ulegnie zmianie kwota zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zasiłek stały będzie świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne