Questions and answers

Czy istnieją negatywne konsekwencje nie przekazania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wnioskowanych informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop rodzicielski w późniejszym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy z uwagi na nieprzewidziane zamknięcie przedszkola, pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób potrącić wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe strajkujących nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób w ewidencji czasu pracy nauczyciela należy zaznaczyć okres strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może podpisać z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji na okres 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze należy wliczyć okres studiów doktoranckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy potrącić wynagrodzenie nauczyciela za udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach dyrektorowi przedszkola przysługuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na turnusie rehabilitacyjnym w czasie wakacji należy oddać za ten czas urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jakimi symbolami należy wydać świadectwa promocyjne oraz ukończenia LO dla młodzieży w roku szkolnym 2018/2019`/

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odstąpić od potrącenia wynagrodzenia nauczycieli strajkujących w dni wolne od zajęć lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję i wystąpić do ZUS o zwrot wypłaconego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak należy postąpić z nauczycielem, którego etat będzie ograniczany ponownie z powodu reformy oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak dyrektor szkoły może ukarać nauczyciela, który dwukrotnie nie stawił się na radzie pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach wydatki na wynajęcie samochodów osobowych przez pracowników w czasie delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości, jeśli amortyzacja stanowiła koszt tylko w określonej proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto może złożyć wniosek o przyznanie KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Przez jaki okres ogłoszenia muszą być dostępne na stronie internetowej zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. utworzona przez przedsiębiorcę może stosować stawkę podatku 9%?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Gdzie wykazać przychód z refundacji NFZ po darowiźnie apteki między członkami rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy postępowaniu likwidacyjnym niespłacona pożyczka może powodować negatywne konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nieprzedawnione wierzytelności można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnikiem VAT z tytułu wynajmu prywatnego może być tylko jedno z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są możliwe konsekwencje braku opinii związków zawodowych do arkusza organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy OPS powinien dokonać opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy kierownik OPS powinien wytoczyć powództwo alimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaki jest ramowy plan nauczania dla klas I-III na rok szkolny 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nabycie WNT od kontrahenta z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie prawa osoby, której dane dotyczą należy uwzględnić w klauzuli informacyjnej odnośnie monitoringu wizyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy odpad o kodzie 01 04 12 może zostać wykorzystany do rekultywacji o kierunku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może wskazać szkołę, w której nauczyciel będzie uzupełniał etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zajęcia doradztwa zawodowego można prowadzić w grupie międzyklasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób informować o terminie wypłaty, np. zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać przychody przy świadczeniu usług turystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy są przesłanki do wstrzymania lub uchylenia decyzji w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Które wynagrodzenie powinno stanowić podstawę do wyliczenia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy może zostać przyjęta uchwała wspólnoty mieszkaniowej która nie uzyskała większości głosów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kto powinien wręczyć wypowiedzenie dyrektorowi szkoły, któremu kończy się powierzenie stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy dane osobowe zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego należny traktować jako dane szczególne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy przekształcić nazwę szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jakim dokumentem rozliczyć VAT należny od otrzymanego odszkodowania za grunty przejęte z nakazu władzy publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak opodatkować grunt rolny wydzierżawiony w celu składowania na nim żwiru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim dniu nauczyciel powinien otrzymać świadectwo pracy, jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może uzupełnić obniżone pensum dyrektorowi w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne