Questions and answers

Czy kod PKD ma znaczenie przy udzielaniu wsparcia finansowego zgodnie z art. 15zzc ustawy o COVID?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy konieczne jest zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania części szkoły z przeznaczeniem na klub dziecięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy mapa do celów projektowych może stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy możliwe jest przepisanie zgłoszenia budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można dokonać odpisu aktualizującego należności z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowej zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy należy zmienić kwotę zasiłku stałego, gdy wzrost dochodu nie przekracza 10% kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od lutego do czerwca ma prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy obciążenie firmy kurierskiej kosztami dostawy przez inną firmę można udokumentować notą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy opłata za kampanie edukacyjne jest równa zero?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy OPS może udostępnić ABK ostatni wywiad środowiskowy osoby zmarłej, która korzystała z usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ podatkowy może ustalić podatnika od nieruchomości na podstawie geoportalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy organ powinien wymagać od inwestora wskazania przeznaczenia kontenerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi protetyczne podlega pod obowiązek używania kasy fiskalnej online od 1 lipca 2021 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podlega opłacie skarbowej budowa budynku prowadzącego usługi jako Dom Seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy pracodawca podczas pracy zdalnej musi zapewnić pracownikowi biurko stojące?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca wykonujący zadania służby bhp musi posiadać uprawnienia co najmniej inspektora bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy mikroprzedsiębiorcy będą zobligowani do rezygnacji z PPK co 4 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na okres próbny mogą otrzymywać niższe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może być zatrudniony w dziale, w którym stosowany jest równoważny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik powracający z wakacji zagranicznych jest zobowiązany do odbycia kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy przedszkole może w trakcie roku dokonać spisu z natury, a na koniec roku tylko weryfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy przysługuje SZO na ojca, który jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, obecnie na zasiłku chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przy wejściu na stronę internetową każdej firmy powinna pojawiać się informacja o plikach cookies?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy starosta wydający pozwolenie na budowę może kwestionować definicję określoną w decyzji i wymagać zgodności z Polską Normą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy technologia stabilizacji odpadów w rękawach foliowych spełnia wymagania BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy udostępnienie kopii decyzji o warunkach zabudowy należy traktować jako informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy usługi prawne podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w jednej decyzji można przyznać i odmówić prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w łazience można zastosować wentylator wyciągowy łazienkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie wychowawcze powinien być przekazany do Wojewody ze względu na koordynację?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy w sytuacji wielości inwestorów z wnioskiem o zawieszenie postępowania może wystąpić tylko jeden z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wydatki na reklamę podmiotu powiązanego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy wydzierżawiający ma obowiązek udzielić dzierżawcy dodatkowego terminu trzymiesięcznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy wykonawca, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza musi składać wniosek o zwrot wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy w związku z zakupem usługi gastronomicznej lub cateringowej przysługuje odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zaliczki uproszczone można wyliczyć na podstawie podatku od przychodów z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia daje możliwość zaczęcia budowy od razu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe komunalnej spółki z o.o. za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaką opłatę skarbową pobrać za wydanie pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne