Questions and answers

Czy można dokonać zajęcia komorniczego diety za podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika w okresie ochronnym jeżeli korzysta z rocznego świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przepracował w szkole 4 miesiące przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się urlop uzupełniający za niewykorzystany urlop podczas ferii zimowych w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 1 września do 21 czerwca należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracodawca może skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca powinien dokonać korekty dokumentów rozliczeniowychw związku z wydaną przez ZUS decyzją?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy tymczasowej należy przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik musi się zwolnić z pracy po otrzymaniu renty inwalidzkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi można udzielić urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy radni rady gminy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych dłużników gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy uczeń gimnazjum nieklasyfikowany z przedmiotu na I semestr musi zdawać egzamin klasyfikacyjny za ten semestr?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń pełnoletni może udać się na konkurs/olimpiadę poza teren swojej szkoły bez opieki nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczeń powinien przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego po klasyfikacji śródrocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wobec osób, które nie płacą opłat za przekształcenie, wydajemy zaświadczenie o przekształceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zbiornik na gaz uznać należy za odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zgoda o treści: "Wyrażam zgodę na marketing produktów i usług podmiotów trzecich Spółki X" jest zgodna z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zmianę opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy należy zgłosić do CEIDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w sytuacji, gdy nabywca zakupi mieszkanie miejsca postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie skutki dla rozliczeń w VAT poszczególnych miesięcy ma opóźnienie w uzyskaniu potwierdzenia dokonania WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wymagania powinna spełniać osoba prowadząca szkołę rodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jaki skutek dla ulgi na złe długi ma sprzedaż wierzytelności za ułamek jej wartości, np. 10 procent?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu mu przysługuje za przepracowany okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak należy prawidłowo postąpić z klasyfikacją śródroczną ucznia z religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo zewidencjonować zmianę danych nabywcy (klienta, który złożył zamówienie)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatkowym zakup samochodu dokonany w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak weryfikować czy dany domek jest letniskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować i wykazać w bilansie opłatę za leasing samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto może wydawać decyzje, jeżeli starosta wycofał upoważnienie dla geodety powiatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Racut Maciej | Nieaktualne

Kto wydaje decyzje lokalizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

W jakiej formie i kiedy powinno zostać złożone zobowiązanie podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Kałużna Milena | Nieaktualne