Questions and answers

Czy w przypadku samozatrudnionych istnieje możliwość przyznania dodatkowego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy zwrócić dłużnikowi alimentacyjnemu prawo jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy teraz na każdy lokal z zasobu można zawrzeć umowę najmu socjalnego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak należy rozliczyć pracę kierowcy autobusu szkolnego jeśli wykonywał pracę w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli cena opcji budzi wątpliwość w kontekście rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Jaka jest minimalna odległość budynku mieszkalnego jednorodzinnego od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przeniesienia pracownicy ze względu na zmiany organizacyjne w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy wyliczyć średnią urlopową nauczycieli wychowawców klas maturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak duża może być przerwa, aby nauczyciel mógł kontynuować staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Które miesiące należy włączyć do obliczenia wysokości odprawy emerytalnej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły uczeń powinien zwrócić szkolną legitymację?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w zespole szkolno-przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy kartony można klasyfikować jako opakowania wielokrotnego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać wytwórca odpadów, który magazynuje odpady palne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Z czego powinno być wykonane podłoże, na którym składowane są butle z gazami palnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Które z wydatków należy zaliczyć do obliczenia wysokości przysługującego dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa może w jakikolwiek sposób zakazać prowadzenia działalności ze względu na hałas?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Na jakie nazwisko nauczyciel powinien otrzymać akt mianowania, jeśli otrzymał go po wzięciu ślubu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy jest przepis zakazujący budowy dróg dojazdowych w trakcie prowadzenia rekultywacji składowiska odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Na jakim koncie należy ewidencjonować pobieraną przez bank opłatę za utrzymywanie salda na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy przewóz ciekłego azotu podlega przepisom ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy należy przekształcić umowę nauczyciela na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły jest uprawniony do korzystania ze świadczeń socjalnych tak jak każdy inny pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy jest wymóg prowadzenia ewidencji środków trwałych niskocennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy korekta kwoty składki wypadkowej wpłynie na wysokość pozostałych składników wynagrodzenia??

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca musi uznać wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy złożony w dniu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy dane wprowadzane do systemu elektronicznego powinny być takie same jak na fakturze papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakim przepisom podlega dokumentacja w przypadku projektu zamiennego złożonego po nowelizacji Prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy dziecko 5-letnie może zostać przydzielone w przedszkolu do grupy dzieci 6-letnich?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego ma prawo żądać od inwestora protokołu odbioru zjazdu z drogi gminnej na nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zmiana regulaminu wynagradzania może obowiązywać z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy właściciel lasu może wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy dla księgowej może być wprowadzony równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy materiały biologiczne podlegają przepisom ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Co powinien zrobić organ podatkowy, jeśli nie otrzymał potwierdzenia odbioru decyzji przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy deklaracja zgodności jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku wykupu środka trwałego z leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w sprawozdaniu likwidacyjnym należy wykazać niespłacone zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy wykazać w JPK_V7M fakturę korygująca in minus od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można zastosować stawkę bazową czynszu, jeśli najemca sam zainstalował bojler ciepłej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy możliwe jest zainstalowanie pompy ciepła dla ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nauczycielowi przywróconemu do pracy będzie się należał jednorazowy dodatek uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przekazanie strojów sportowych w ramach akcji charytatywnej należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak pod rządami nowego PZP opisać w SWZ równoważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy można sporządzać dwie listy płac dla jednego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy inkasent może zażądać prowizji za 3 lata wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wyznaczona, ale nieobowiązkowa droga przeciwpożarowa musi spełniać wszystkie wymagania co do szerokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne