Questions and answers

Czy księgi inwentarzowe powinna prowadzić jednostka obsługiwana czy obsługująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy pracownik ma możliwość dowolnego korzystania z uprawnień rodzicielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy test ze szkolenia BHP należy przechowywać w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma zastosowanie do gruntów nierolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakiej formie starosta winien odmówić wnioskodawcy udzielenia informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak należy rozumieć zakres prac projektowych dotyczących remontu elewacji wraz z dociepleniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak na fakturze opodatkować zwrot kosztów zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zakład karny traktować jako instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy szpital może zutylizować brudną odzież przyjętego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak amortyzować środek trwały sfinansowany w części dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania korzysta ze zwolnienia z VAT i jak wpłynie na status podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy przenieść na kupującego wartość użytkowania wieczystego od dnia sprzedaży do końca roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy PINB może nałożyć obowiązek wykonania czynności na osobę niepełnoletnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Kiedy należy transakcję opodatkować w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy komornik sądowy działający przy sądzie rejonowym musi składać "zerowe" deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć koszty zwolnienia z opłat czynszowych dla repatrianta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak wygląda kwestia sytuowania dróg publicznych w strefach kontrolowanych gazociągu wysokiego ciśnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy domek holenderski można uznać za budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy należy wystąpić do wojewody o stwierdzenie koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy uchylić prawo do 500 plus i SR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie okresy pracy w gospodarstwie rolnym należy zaliczyć do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie warunki powinien spełnić wykonawca organizując półkolonie, a jakie w przypadku wycieczek jednodniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy uchylić świadczenia rodzinne i 500 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak przechowywać chemikalia, które mają właściwości łatwopalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od kiedy powinna być zmieniona decyzja o odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję w przedmiocie prawa do świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia ma charakter zmiany istotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2019 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można zaproponować nauczycielowi mianowanemu ograniczenie zatrudnienia po raz drugi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ustalając sytuację materialną dla potrzeb ZFŚS należy uwzględniać alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy uchylić prawo do SZO i czy należy żądać zwrotu świadczenia nienależnie pobranego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie akty prawne regulują kwestię danych osobowych kandydata do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy diety zagraniczne wliczamy jako dochód uzyskany za marzec 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne