Questions and answers

Jak ustalić podstawę opodatkowania przy darowiźnie udziału samochodu, który został zakupiony po bardzo atrakcyjnej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak zaprezentować w bilansie zwrot towaru do kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy fundacja ma obowiązek stosowania się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kiedy należy bilansowo rozpoznać koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy należy przyznać dodatek za wykorzystanie języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy premię doliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto jest przewodniczącym rady społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Kto może w imieniu pracodawcy powołać zespół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe jeżeli nowy zarząd jest od 1 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto powinien ponosić opłatę za wody opadowe i roztopowe dla terenów - obiektów np. hal, które są wynajmowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Kto przeprowadza i podpisuje ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Która gmina powinna udzielić pomocy w postaci zasiłku celowego lub okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakim przypadku należy udzielić urlopu w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób powinien odprowadzać składki przedsiębiorca prowadzący kilka typów działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób uzyskać postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Z czego wynika częstotliwość pomiarów oświetlenia w zakładzie pracy jakim jest przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Co powinien zawierać rejestr udostępnień danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy, aby uzyskać świadczenie urlopowe dyrektor musi w ciągu roku wziąć co najmniej jeden 14-dniowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dokumentację inną geologiczną może przedłożyć ktokolwiek nie posiadając pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy do podstawy opodatkowana WNT powinna być wliczona akcyza, która została pomniejszona o znaki akcyzy (banderole)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest pomniejszenie premii w związku z nieobecność wynikającą z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy każdy podmiot powinien posiadać Raport z oceny skutków dla ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy każdy podmiot powinien prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy każdy podmiot powinien przygotować Raport z przeprowadzonej ogólnej analizy ryzyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy każdy podmiot przetwarzający powinien prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy konieczność usunięcia awarii może uzasadniać skrócenie normy odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy koszty transportu opodatkować taką samą stawką i wykazać jako WDT łącznie z wartością materiału?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy można zawrzeć z koordynatorem projektu trzecią umowę na czas określony 8 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można zostać przyjętym do klubu senior plus przed ukończeniem 60 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy obecnie uzyskiwać zgodę współwłaściciela na wykonanie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy na stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych w SP ZOZ zawsze należy przeprowadzać konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel wygaszanego gimnazjum może nie wyrazić zgody na przeniesienie do pracy do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy od szkoła podstawowa może utworzyć klasy sportowe na wszystkich poziomach nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy okres pozostawania bez pracy za który przyznano odszkodowanie wlicza się do okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy p.z.p. wskazuje jaką kwotę netto należy podać w sprawozdaniu z zamówień publicznych przy rozliczeniu w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy po 1.01.2019 r. gmina może podjąć uchwałę o udzieleniu bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy podmiot ma prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownicy obsługi w szkole podstawowej należy się urlop wypoczynkowy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownik nabywa prawo do urlopu odrębnie w każdym stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi przysługuje cały dodatkowy dzień wolny od pracy za dwugodzinną pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego oraz jednorazowe odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przepisy dotyczące 6-dniowego urlopu dla pielęgniarek i położnych już obowiązują?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy przepisy wymagają dokumentowania sprawowania nadzoru nad pracą lekarza nie będącego lekarzem POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy sprzedaż i kupno spółki, która jest spółką powiązaną podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy tablicę pamiątkową należy traktować jako obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy udział we wspólnym majątku spółki uwzględnia się ustalając podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne