Questions and answers

Od którego miesiąca możliwe jest przyznanie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od którego miesiąca odmówić wypłaty świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Przez jaki okres można zatrudniać pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej formie byłemu pracownikowi powinno być wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie w związku z nieobecnością pracownika w celu oddania krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób skontrolować zasadność zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może ustalić dzień zakończenia roku szkolnego dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy istnieją zasady pierwszeństwa w udzielaniu urlopów osobom zatrudnionym na etatach i kontraktach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy istnieje możliwość przeniesienia koncesji na wydobywanie piasku na spadkobierców koncesjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy istnieje skala, według której przelicza się uzyskane punkty z pracy klasowej na ocenę szkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy każdy podmiot powinien posiadać procedurę odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy koszt projektu modernizacji inwestycji powinien wchodzić na konto środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy licencja opłacana prowizyjnie generuje odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktur dotyczących zakupu odzieży roboczej dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy dokonywać potrąceń na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy na podstawie pr. bud. z 1974 r. można nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego, który narusza obecnie obowiązujący mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu w listopadzie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który przebywał na urlopie bezpłatnym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy na zajęciach sportowych można połączyć uczniów z dwóch klas w jedną grupę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy opłata na poczet kosztów pobytu w schronisku powinna być wnoszona na rachunek gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy osoba fizyczna, która kupuje węgiel do ogrzania najętego lokalu użytkowego, jest zobowiązana do zapłacenia akcyzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy oznaczenie worków na odpady nazwą miejscowości i numerem domu stanowi naruszenie ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca wystawiając zaświadczenie o dochodzie za listopad ma ująć w dochodzie uzyskanym również ekwiwalent pieniężny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik zachowa prawo do odprawy emerytalnej w przypadku ustania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy prokurent spółki komandytowej może podpisać formularz NIP-8 składany do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wewnętrzna suwnica, umieszczona wewnątrz hali produkcyjnej jest budowlą dla celów podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w kilkuosobowej spółce z o.o. prezes zarządu może pełnić rolę kasjera?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wnuk może pobierać SZO na babcię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w PIT-11 należy wykazać pobraną przez płatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w sprawie pomocy dla rodziny można wydać decyzję w oparciu o jeden wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wydatki związane z wymianą stłuczonej szyby stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wykonawca musi składać zamawiającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy z podwykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zaplanowany urlop pracownika ulegnie przesunięciu w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna zarządzenia dyrektora szkoły o powołaniu zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia nowej lokalizacji placówki oświatowej już istniejącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 stycznia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne