Questions and answers

W jaki sposób ocenić czy nieobecność pracownika w styczniu jest spowodowana wypadkiem przy pracy czy inną chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób pracodawca ma zweryfikować do jakiej należy kategorii ryzyka dla danej grupy działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć stratę z działalności gospodarczej kontynuowanej po zmarłym mężu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób wykonawca powinien przesłać pytania dotyczące SIWZ w postępowaniu z zastosowaniem całkowitej elektronizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy budowa przydomowej oczyszczalni na terenie zalewowym wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy z 2012 r. może być podstawą do wydania pozytywnej decyzji aktualnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy do obowiązków pracodawcy należy kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy firma zatrudniająca mniej niż 20 pracowników może dobrowolnie przystąpić do PPE i jakich zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy fizjoterapeuta prowadzący gabinet powinien opłacać ubezpieczenie OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy ma miejsce utrata i uzyskanie dochodu z tytułu renty, czy trwa ciągłość uzyskiwania dochodu z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy możliwe jest powołanie przez prezesa zarządu NZOZ na IOD dyrektora tej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy można wydać dwa pozwolenia na budowę dla jednej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy należy sprostować świadectwo pracy, jeśli stwierdzono odmowę wypłaty zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo należy przygotować informację o okresie przechowywania akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy odliczyć od dochodu uzyskanego kwotę roczną płaconych alimentów na rzecz dziecka spoza rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy organ może wezwać do uzupełnienia opłaty skarbowej pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy pacjent z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności musi mieć skierowanie do poradni rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca bezwzględnie musi realizować zalecenia lekarza medycy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może prowadzić szkolenia w obcym języku dla polskich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może według uznania wskazać Społecznego Inspektora Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownica obsługi z likwidowanego gimnazjum ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy pracownik musi wiedzieć, że w samochodzie służbowym jest zamontowany monitoring zużycia paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik obsługujący piec piekarniczy, powinien posiadać uprawnienia energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi, który przepracował 180 dni w ciągu roku należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przychód z innych źródeł należy wykazać w PIT-11 czy PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przy zasiłku stałym należy przyznać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy starostwo powinno ustalać kuratora spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy stronie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje dopiero z chwilą utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy szkoła powinna udostępnić dane do logowania do platformy e-dziennik dla rodziców dziecka pełnoletniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy szkoła zmieniająca nazwę może zachować imię patrona?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy usługi tapicerskie można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wypłacone wynagrodzenie z programu "Za Życiem" podlega wliczeniu do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji czasu pracy kadry kierowniczej uległy zmianom od 1 stycznia 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zmiana rozkładu czasu pracy może być dokonana również na wniosek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się zarządzeniem dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak długo przed obiorem zużytych baterii przez uprawnioną firmę można je przechowywać w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie kroki powinien powziąć pracodawca, jeżeli okaże się, że mobberem jest przewodniczący związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej i liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są formalne obowiązki inwestora, aby zgodnie z prawem przeprowadzić rozbiórkę budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować dodanie do wyniku finansowego przychodów wynikających z oceny stopnia realizacji kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak odpowiednio poinformować pracowników szkoły o zainstalowaniu w placówce monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Jak sprawdzić, czy nauczyciel w danym roku kalendarzowym nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne