Questions and answers

Czy powierzenie pracy na nowym stanowisku wymaga zmiany umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przepisy określają kolorystykę karty charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy za dni, w których młodociany przebywał na urlopie bezpłatnym pracodawcy przysługuje dofinansowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za powołanie pracownika do sztabu kryzysowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może różnicować ilość przydzielanej odzieży ze względu na długość stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zakład pracy zatrudniający 40 pracowników ma obowiązek wypłaty nagród jubileuszowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy rozumieć w kontekście urzędów państwowych i prokuratur przeniesienie do pracy w innym urzędzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać PIT w przypadku pracy w Austrii i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jst może zakupić szczepionki przeciw grypie dla osób 65+ pokrywając pełny ich koszt z budżetu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy przysługuje również jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakie warunki musimy spełnić, by móc zatrudniać pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może sfinansować leczeni dziecka pracownika z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy wiata wlicza się do powierzchni zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych przeniesienie własności aktywów na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pracodawca możne w planie urlopów zaplanować przerwę urlopową dla całego zakładu w wymiarze 22 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Nieaktualne

Czy złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy pusta torba z logo firmy jest opakowaniem czy produktem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy przysługuje becikowe, świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy architekt może w ramach działalności nierejestrowej wystawiać rachunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy księgowa może prowadzić księgi rachunkowe innemu podmiotowi w ramach działalności nierejestrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy budowa kładki pieszej, wybudowanej na nieruchomościach prywatnych, wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak rozliczyć w bilansie infrastrukturę techniczną, która została nieodpłatnie przekazana na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy możliwe jest skierowanie na wstępne badania lekarskie przed nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką stawkę powinien zapłacić rodzic za wychowanie przedszkolne, jeżeli jego dziecko jest na wycieczce szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co ma zrobić dyrektor likwidowanego gimnazjum z podręcznikami dotacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zamawiający musi wypełniać pkt IV.3 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły jako osoba prywatna może dokonać dobrowolnej wpłaty na konto rady rodziców w swojej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel może wpisać oceny do dziennika elektronicznego podczas dni wolnych od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy od umowy sponsorskiej z nierezydentem należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydatki na społecznych inspektorów pracy stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wniosek o zmianę danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji należy złożyć do organu ewidencyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wartość ulepszeń nieruchomości ma wpływ na podatek od przychodów z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły zobowiązany jest udostępnić nauczycielce protokoły z rad pedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wójt ma obowiązek wskazać miejsce w innym oddziale przedszkolnym dzieciom 3 i 4-letnim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy powinniśmy zapłacić naliczone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy po śmierci pracownicy jej dzieci mogą korzystać ze wszystkich świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy uczniowi z nieodpowiednią oceną z zachowania wychowawca może wystawić ocenę wzorową na koniec roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę VAT marża jeszcze przed fizycznym otrzymaniem rzeczy, która ma być odsprzedawana?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób ustalić jakie przepisy należy stosować w przypadku zamówienia mieszanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Od kiedy nauczycielom należy liczyć urlop, jeżeli zakończenie zajęć wypada 19 czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel z ograniczonym wymiarem zatrudnienia może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy z art. 89 ust. 3 i 4 u.o.p. wynika, iż należy zachować pień i/lub kłodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy w obciążeniu kontrahenta kosztami dojazdu znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć korektę w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy spółka akcyjna będąca udziałowcem spółki komandytowej jest podmiotem powiązanym z tą spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakich sytuacjach należy przyjąć, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a kiedy jest ono dobrowolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne