Questions and answers

Na jakich kontach spółka powinna zaksięgować odpracowane należności czynszowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zwrot składki z ZUS powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy rozumieć przez przyczyny techniczne uzasadniające udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić świadectwo ucznia szkoły podstawowej i arkusz ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Kto jest podmiotem obowiązanym do prowadzenia pomiarów poziomów hałasu zgodnie z art. 115a ust. 1 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy technika kształcące w różnych zawodach mogą zostać połączone w jeden zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy problem alkoholowy i przemoc w rodzinie są podstawą do objęcia współpracą z asystentem rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy prowizja za prowadzenie rachunku walutowego generuje różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto ponosi koszty upomnienia i koszty egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy egzekucję może jednocześnie prowadzić Komornik i Sąd Okręgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy wypłacić wynagrodzenie dla opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na podstawie zaświadczenia będzie przysługiwało świadczenie "Za życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Gdyby pojawił się nowy kod odpadu jednorazowo, czy wymagałoby to wystąpienia o nowy kod odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Pod kogo/czyją opiekę pracownik socjalny przekazać osobę ubezwłasnowolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Komu należy się Karta Dużej Rodziny i który organ ją wydaje?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny i 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy budowa budynku inwentarskiego wymaga uzgodnienia pod względem sanitarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jak liczyć 10 ostatnich lat, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 4 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy OPS może wydać stronie decyzję, która w trybie art. 44 § 4 k.p.a. została dołączona do akt sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Który podmiot potwierdza nauczycielowi posiadane przez niego kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy koncepcja realizacji inwestycji jest wydatkiem inwestycyjnym czy bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy można przedłużyć aneksem zawartą przez gminę pięcioletnią umowę dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy Rzecznika Praw Pacjenta dotyczy zwolnienie z opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje wychowawcy grupy w internacie zatrudnionemu do końca czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki grunt może być objęty przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy świadczeniodawca może zrealizować dwie porady pierwszorazowe dla różnych kodów ICD10?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy przedstawienie nowego skierowania obejmującego inne ICD10 może być traktowane jako kontynuacja leczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób można sprzedać lokal w budynku komunalnym osobie nie będącej jego najemcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Gdzie szukać wskaźnika norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy w kolejnych pismach kierowanych do strony w postępowaniu należy umieszczać klauzulę informacyjną RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy można przyznać dodatek za realizację dodatkowych obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana stanowiska w trakcie okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy zatrzymana kaucja powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Do kiedy dyrektor szkoły powinien wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczycielce należy skrócić urlop wychowawczy w związku ze zmianą daty zakończenia zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy za inną formę monitoringu należy uznać rejestrowanie, który z pracowników otworzył i zamknął zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można określić ilość dopuszczalnego ekwipunku, jaki może być zabrany do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie usługi wirtualnego biura od przedsiębiorców z innych krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy instytucja kultury powinna z tytułu zwrotu za bilet dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy cudzoziemcowi zatrudnionemu na podstawie oświadczenia można powierzyć pracę inną niż określona w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są warunki lokalizacji na działce kaplicy pogrzebowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Do kiedy można używać kas z papierowym zapisem kopii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi można wypłacić nagrodę jubileuszową o trzy miesiące wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przekazanie zysku w spółce jawnej na kapitał zapasowy podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można dokonać odprawy eksportowej na podstawie proformy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać korekty w przypadku błędnie wyliczonej preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak przeliczać wynagrodzenie osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracującej 7 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne