Questions and answers

Czy właścicielka pomostu może zabronić powszechnego korzystania z niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wójt może udzielić pożyczki ochotniczej straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku korzystania z usługi outsourcingu dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy w skład zespołu szkół publicznych może wchodzić biblioteka wiejska dostępna dla mieszkańców wsi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakup nieruchomości zakupionej w celu odsprzedaży zobowiązuje do rejestracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką podstawę prawną należy wpisać na świadectwie pracownikowi, z którym nagle należy rozwiązać umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie czynności należy podjąć w celu zmiany statutu stowarzyszenia z powodu reorganizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie przepisy powszechne regulują czas usuwania awarii wod.-kan.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować prace polegające na wykonaniu tarasu na dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy obniżyć VAT w związku ze zwrotem części refundacji do NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Komu przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą stronie prawo do świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób będzie pobierana opłata za korzystanie ze środowiska w latach 2019 i dalej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób można uzyskać odstępstwo dla niedotrzymania standardów JCWP dla inwestycji już istniejącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

W jaki sposób nauczyciel stażysta zatrudniony na czas określony może rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy bezumowne korzystanie ze wzoru użytkowego jest opodatkowane podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy cudzoziemca NUE można zameldować na pobyt czasowy, jeżeli jego legalny pobyt nie przekracza 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy demontaż starych i montaż nowych wodomierzy wymaga zgłoszenia do któregoś z urzędów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przechowywanie przez placówki medyczne danych w tzw. chmurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wskazanie w sposób ogólny celu przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy gmina może nie wypłacać stypendiów socjalnych, gdyż nie zaplanowała własnych środków na ten cel?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy kaucja z tytułu najmu lokalu powinna zostać ujęta w potwierdzeniu salda z kontrahentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy komórka BHP jest podległa dyrektorowi produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu alkoholu i voucherów do SPA (nabycie w grudniu 2018 r.), celem odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy mur można zaliczyć do powierzchni elewacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy należy każdorazowo odnotowywać w Rejestrze wyjść grupowych fakt przejścia uczniów z jednego budynku do drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem wyłącza opodatkowanie działalności kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy osoba wykonująca przeglądy instalacji elektrycznych może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy po okresie świadczenia rehabilitacyjnego nauczycielce przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi zatrudnionemu od grudnia do października przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik powinien wykorzystać urlop z tytułu nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne