Questions and answers

Czy nienależne pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obliczając dochód rodziny odliczamy 1/3 opłaconej składki KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy podlega PCC wypłata dywidendy przez spółkę akcyjną holdingowi, który posiada 100% akcji tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy po zakończonym pobycie w sanatorium należy skierować nauczyciela na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy po zasiłku macierzyńskim wypłacanym przez ZUS po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. należy poinformować o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje od pierwszego dnia choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy skład rodziny jest taki sam dla świadczenia wychowawczego oraz świadczeń pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy szkoła policealna powinna zgłosić słuchacza do ubezpieczenia zdrowowtnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wójt ma obowiązek zorganizować dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest tylko gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w szkole można zatrudnić kierownika gospodarczego na 1/2 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wygasić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zapomoga będzie korzystać ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zasady przyznawania i odpłatności za SUO powinna regulować uchwała rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy wypłacić nauczycielce zatrudnionej do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są kryteria przyjęcia bezdomności w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi, który przestaje zajmować funkcję dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zatrudnić nauczyciela, jeśli nie będzie dla niego godzin od nowego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać procedura przeniesienia do DPS bliżej miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą dla pracownika zatrudnionego ponownie u tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy mąż może pójść na urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy pracownik nabędzie prawo do emerytury wcześniejszej lub pomostowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kiedy zacznie obowiązywać plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w formie zaocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Komu należy wypłacić wynagrodzenie zmarłego członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Który OPS jest właściwy do przyznania i wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Który organ jest właściwy w sprawie stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jaki okres należy zawrzeć umowę z nauczycielem na zastępstwo za innego nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Od kiedy ma miejsce utrata prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Z jakich przepisów wynika konieczność zatrudnienia opiekuna dzieci przy przejściu przez jezdnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy budowa stajni rozrodowej wymaga uzgodnienia ppoż i w zakresie sanepid i bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy kontenerowy agregat kogeneracyjny o mocy 999kW zasilany gazem ziemnym podlega pod standardy emisyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można traktować budowę tylko budynku mieszkalnego jako zabudowę zagrodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy podlegamy pod ustawę o bateriach i akumulatorach jeżeli wprowadziliśmy ok. 5 kg UPS -ów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca wypełnia "obowiązek zatrudniania skierowanego bezrobotnego, jeżeli nie opłaca za niego zusu i podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przed przejściem na emeryturę nauczycielka może skorzystać z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy właścicielka pomostu może zabronić powszechnego korzystania z niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wójt może udzielić pożyczki ochotniczej straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku korzystania z usługi outsourcingu dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy w skład zespołu szkół publicznych może wchodzić biblioteka wiejska dostępna dla mieszkańców wsi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne