Questions and answers

Czy każdy zakład pracy musi wypełniać sprawozdanie Z-10?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy KDR należy się dla dwojga dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy KDR wydane na wniosek ojca może odebrać matka dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czym dom pomocy społecznej ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały z opłaconą składką zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można wydłużyć termin trwania umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy można wypłacić wyrównanie do 06.04.2019 r. za wszystkie okresy zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można wystąpić do kierownika USC o podanie numerów PESEL dzieci wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika na zastępstwo na innym stanowisku i w innym charakterze pracy niż osoba nieobecna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy można zobowiązać ojca do uregulowania dopłaty za pobyt córki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy się KDR osobie, która obecnie jest wdowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy stwierdzić wygaśnięcie decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nieprawidłowe oznaczenia oddziału NFZ może zostać skorygowane w toku realizacji recepty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownicy muszą sprawdzać stan techniczny pojazdów przeznaczonych do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przepisy normują szczegółowo wymogi formalne zaświadczenia o ukończenia kursu spawacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy przepisy zaliczają obsługę sprężarek do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przeprowadzenie badania gastroskopii lub kolonoskopii wymaga skierowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy rekolekcje mogą trwać 3 dni po 4 godziny dziennie dla klas I-III i 4 godziny dziennie dla klas IV-VIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy Spółdzielnia powinna od wypłaconych wynagrodzeń naliczyć składkę na Fundusz Pracy i FGŚP ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy uchylić decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wizytę fizjoterapeutyczną można wykonać i rozliczyć w tym samym dniu, w którym rozpoczęto zlecony cykl zabiegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy w obecnym roku szkolnym należy prowadzić listę obecności dla nauczycieli w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wysokość pomieszczenia spawalni może wynosić mniej niż 3,75 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak naliczyć podatek dochodowy od umowy o pracę i odprowadzić do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego gdy wymiar etatu zmienia się w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak spółka powinna ująć rozliczenie kontraktu menadżerskiego w księgach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto wydaje zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez strażnika miejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy należy liczyć nowy tydzień pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób zakończyć sprawę o skierowanie do DPS bez zgody strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dochód osiągany przez stronę z tytułu pobieranego zasiłku macierzyńskiego jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy jesteśmy zobowiązani do poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jest możliwość zatrudniania członków rodziny na umowę o pracę lub umowę zlecenia odpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy można zawrzeć porozumienie zmieniające do umowy, która była zmieniona już porozumieniem zmieniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy informować o możliwości odbioru dokumentacji pracownicej wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy należy się dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję o przyznaniu zasiłku, kiedy osoba zostaje ubezwłasnowolniona całkowicie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel pracujący przy wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka powinien otrzymywać dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez fundację są zwolnione od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne