Questions and answers

Czy pobrane odsetki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ponownie występować z kolejnymi wnioskami o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy powinno się uchylić wydaną decyzję, której strona nie odebrała?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pozostawić wniosek o ŚW bez rozpatrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje płatny urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik pomocy społecznej znajduje się w przedłużonej ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik powinien wyrazić zgodę na zmianę stanowiska mimo ochrony przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku urodzenia dziecka przez osobę pozostającą pod opieką?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy są podstawy do zmiany decyzji w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy można przyznać wnuczce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy SP ZOZ może zatrudnić lekarza bez zdanego egzaminu państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy uzyskany dochód z tytułu stażu wliczyć do dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wniosek strony traktować jako wszczęcie postępowania i wydać decyzję uchylającą świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wózki transportowe o napędzie ręcznym podlegają procedurze oceny zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wpisanie odpłatności 100% pozwala na realizację recepty uwzględniającej uprawnienie dodatkowe ZK lub S?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy w sprawie o ŚW brać pod uwagę przepisy, które obowiązywały przed 01.10.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wydać decyzję o umorzeniu postępowania, czy napisać tylko pismo do akt o umorzeniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wypłacony zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wystąpić do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy występujemy z wezwaniem o uzupełnienie wniosku dotyczącego FA do wnioskodawcy i pełnomocnika równocześnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zleceniodawca ma obowiązek zapłacenia za zleceniobiorcę wszystkich zaległych składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy zmienić decyzję o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak gmina powinna realizować zadania własne w zakresie prowadzenia mieszkania chronionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie skutki wywoła korekta rozliczenia ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć wysokość zasiłku stałego należnego za miesiąc luty i marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak postąpić w przypadku zerwania kontraktu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć zlecenie wykonywane za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyznaczyć organ właściwy do wypłaty świadczenia, skoro nie wiadomo, gdzie obecnie mieszka wnioskodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy można przyznać ŚW?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy należy zmienić skład rodziny i przyznać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim czasie od chwili wezwania lekarz powinien stwierdzić zgon?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jakim terminie wydać decyzję w sprawie świadczenia 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób utworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla oddziałów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy dodatki, nagrody i premie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dokument o utworzeniu rezerwy może mieć datę następnego roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy do wniosku na przetwarzanie ZSEiE dołącza się operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy dyrektora placówki należy informować o dacie końcowej okresu powierzenia stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy fakturę otrzymaną od Ebay, z naliczonym podatkiem należy rozpoznać jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy firma może obciążyć częścią kosztów polisy ubezpieczeniowej nowego leasingobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek prowadzić placówkę wsparcia dziennego (tzw. świetlicę środowiskową)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy GOPS powinien płacić za pobyt w DPS i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy GOPS powinien ustalić żądania strony i zwrócić się o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy hurtownia elektryczna wymaga wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość przywrócenia terminu ze względu na zwłokę sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy kierownik OPS może prowadzić akta osobowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można dopuścić pracownika do pracy na zajmowane stanowisko na podstawie orzeczenia komisji ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można odmówić wszczęcia postępowania dla części inwestycji, na której obowiązuje plan miejscowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia na podstawie złożonych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można przyznać żonie SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nakłady na budowę parkingu podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Jurek Marek | Aktualne