Questions and answers

Czy w przypadku udania się pracownika do innej miejscowości celem odbycia badań lekarskich, przysługuje mu dieta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jaką datą powinny być podpisane oświadczenia, upoważnienia, czy zakres czynności pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy zawiesić postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia sprawy o zaprzeczenie ojcostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wznowić postepowanie w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy OPS może zaświadczyć o sytuacji materialnej studenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy kreskuje się puste strony w arkuszu ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy należy wystąpić do prokuratury o wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na to samo dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy od czerwca do sierpnia br. można przyznać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przedsiębiorca, który ma zamiar sprzedać towar osobie fizycznej z Bośni, musi dokonać zgłoszenia wywozowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W której kolumnie PKPiR należy ująć wydatki poniesione na naprawę towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej sytuacji organ prowadzący może ograniczyć zatrudnienie dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który podmiot jest uprawniony do wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak opodatkować zbycie wierzytelności zlikwidowanej spółki jawnej przez wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wpisać do ewidencji uczniowskich klubów sportowych dwa kluby o podobnej nazwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opodatkować kwoty uzyskane w ramach umowy trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wadium zostało wniesione prawidłowo jeśli wykonawca wpłacił wadium na inne konto zamawiającego niż to wskazane w treści SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy należy przeliczyć dochód za kwiecień i wydać decyzję zmieniającą na zasiłek stały oraz okresowy od maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy j.s.t. przekazuje całą kwotę dotacji na rachunek bankowy szkoły czy organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy urlop wychowawczy nauczyciela może kończyć się w czerwcu wraz z zakończeniem roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży dają prawo do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty finansowania budowy środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zakup usługi przetwarzania obrazu od kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak organ podatkowy powinien księgować wpłaty z tytułu zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy wyjazd do pobliskiej miejscowości jest delegacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy część usługowa w budynku jednorodzinnym powinna być osobnym lokalem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy naprawę ścieżek parkowych można sklasyfikować jako usługę budowlaną i zastosować stawkę ryczałtu 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy "materiał" powstający z patroszenia ryb należy zakwalifikować jako produkt uboczny ze zwierząt wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje ryczałt na dojazd z lotniska bez noclegu w tej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zasiłek chorobowy pobierany w trakcie zatrudnienia jest dochodem utraconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jakim trybie organ powinien dokonać drugiego zawiadomienia (dojdzie strona postępowania)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy odchylenia cen ewidencyjnych stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy inkasent może zorganizować pobieranie podatków w szkole lub innym obiekcie użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego będzie poprzedni właściciel, wpisany w księdze wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia komorniczego, jeśli pracownik w danym miesiącu jest za zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne