Questions and answers

Kiedy ustala się wartość dodatnią firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kto może dokonać wymeldowania za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Na jaki okres czasu powinien być określony plan pracy asystenta rodziny z rodziną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakiej formie należy dokonać wypłat pieniężnych świadczeń socjalnych z rachunku ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie należy przedłożyć radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób dołączyć do akt osobowych dokument opatrzony podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy przekazać pracownikom informacje o zasadzie przyznawania benefitów pozapłacowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób zrekompensować pracę w sobote i niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Z jakich przyczyn można przekroczyć limit 33 miesięcy dotyczący umowy o pracę zawartej z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Co można finansować z funduszu sołeckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy do hydrantu przeciwpożarowego należy zapewnić drogę pożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy do zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy wypełnianie każdego roku ankiety PARPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy faktur kosztowych dotyczących samochodu ciężarowego bez homologacji można odliczać 100% podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieje możliwość przedłużenia urlopu wychowawczego na wniosek nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy kadra kierownicza szkoły może wziąć udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy konieczne jest powołanie komisji rekrutacyjnej, jeśli jest mniej kandydatów niż miejsc w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy koszty upomnienia stanowią dochód gminy (wierzyciela), czy należy je zwrócić do budżetu wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koszt za przywrócenie prądu na budowie stanowi koszt okresu, czy też nakład na środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy lekarz specjalista w POZ może wystawiać recepty z kodem "S"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy można wypłacić pracownikowi dodatek stażowy maksymalnie za 3 lata wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności następuje z urzędu czy na wniosek strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy partycypacja w kosztach przez inny podmiot stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podział spadku między rodzeństwem bez konieczności spłat i dopłat należy opodatkować PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy obsługujący urządzenia o mocy powyżej 20 kW powinni posiadać świadectwo kwalifikacyjne SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnionej na zastępstwo należy przedłużyć umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy prowadzenie punktu poradnictwa konsultacyjno - pedagogicznego może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy stowarzyszenie powinno wykazać stratę za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w każdej szkole powinien być zatrudniony psycholog?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy właściciela sąsiedniego domku, który nie jest właścicielem gruntu, można uznać za stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wykonywanie prac na podestach powyżej 3 m klasyfikuje się jako praca na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy wymagana jest instalacja przyzywowa w łazience dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wypłata majątku likwidowanej spółki będzie opodatkowana w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne