Musiał Krzysztof J., Zwrot wyegzekwowanych kwot

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autor:

Zwrot wyegzekwowanych kwot

Zwrot wyegzekwowanych kwot

Zwrot wyegzekwowanych kwot

Procedura precyzuje czynności związane ze zwrotem wyegzekwowanych kwot.

Zwrot wyegzekwowanych kwot zobowiązany zobowiązany złożenie wniosku o zwrot wyegzekwowanych kwot organ egzekucyjny organ egzekucyjny materialno-techniczna czynność zwrotu wyegzekwowanych kwot prowadzona jest egzekucja należności pieniężnych zastosowanie jednego lub kilku środków egzekucyjnych umorzenie postępowania egzekucyjnego uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych

Krok: prowadzona jest egzekucja należności pieniężnych

Krok: zastosowanie jednego lub kilku środków egzekucyjnych

Katalog środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych zawarto w art. 1a pkt 12 lit. a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 z późn. zm.) – dalej u.p.e.a. Zgodnie z powołaną regulacją środkami egzekucyjnymi w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych jest egzekucja:

1) z pieniędzy;

2) z wynagrodzenia za pracę;

3) ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej;

4) z rachunków bankowych;

5) z innych wierzytelności pieniężnych;

6) z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków;

7) z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych;

8) z weksla;

9) z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej;

10) z udziału w spółce z o.o.;

11) z pozostałych praw majątkowych;

12) z ruchomości;

13) z nieruchomości.

Z kolei środkami egzekucyjnymi w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym są:

1) grzywna w celu przymuszenia;

2) wykonanie zastępcze;

3) odebranie rzeczy ruchomej;

4) odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń;

5) przymus bezpośredni.