Kosiorek Aleksandra, Zwrot kosztów świadczeń transgranicznych - zasady ogólne

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2020 r.
Autorzy:

Zwrot kosztów świadczeń transgranicznych - zasady ogólne

Zwrot kosztów świadczeń transgranicznych - zasady ogólne

Zwrot kosztów świadczeń transgranicznych - zasady ogólne

Z dniem 15 listopada 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., w wyniku której w treści wskazanego wcześniej aktu prawnego dodany został Rozdział 2A, regulujący zasady udzielania i zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w innym kraju członkowskim UE/EFTA, tzw. świadczeń transgranicznych. Kolejna duża nowelizacja przepisów dotyczących zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju weszła w życie 1 września 2020 r. Celem niniejszej procedury jest zaprezentowanie kompletu kroków, jakie należy podjąć, aby uzyskać od NFZ zwrot poniesionych kosztów świadczeń transgranicznych, w zależności od rodzaju złożonego wniosku. Ma ona charakter metaprocedury, albowiem każdy z poszczególnych kroków oznaczony został ogólnie i zawiera bezpośrednie odwołanie do innych procedur, które opisują go w sposób szczegółowy i ścisły. Z tego też względu, autor posługuje się tutaj pojęciem „podmiotów uczestniczących w procesie zwrotu kosztów”, do kręgu których zaliczyć należy: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę upoważnioną przez pacjenta oraz Prezesa NFZ.

Zwrot kosztów świadczeń transgranicznych - zasady ogólne podmiot uczestniczący w procesie zwrotu kosztów podmiot uczestniczący w procesie zwrotu kosztów złożenie wniosku wraz z załącznikami możliwe działania wnioskodawcy rozpatrzenie wniosku ustalenie wysokości zwrotu wydanie decyzji wniesienie odwołania akceptacja decyzji decyzja o wystąpieniu z wnioskiem przedmiot wniosku wniosek o zwrot kosztów poniesionych wniosek o zgodę na wykonanie świadczenia spełnienie warunków uzyskania zwrotu

Krok: decyzja o wystąpieniu z wnioskiem

Z wnioskiem może wystąpić pacjent, któremu na terenie innego niż Polska kraju członkowskiego UE udzielone zostało świadczenie bądź świadczenia opieki zdrowotnej, które należą do koszyka świadczeń gwarantowanych w Polsce. Zwrot kosztów nie dotyczy świadczeń z zakresu:

a) obowiązkowych szczepień ochronnych;

b) opieki długoterminowej, jeżeli jej celem jest wspieranie osób potrzebujących pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego;

c) przydziału i dostępu do narządów przeznaczonych do przeszczepów, obejmujących czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Krok: przedmiot wniosku

Wniosek może obejmować:

a) zwrot kosztów poniesionych na świadczenie transgraniczne;

b) uprzednią zgodę na wykonanie świadczenia transgranicznego, która umożliwia następcze złożenie wniosku o zwrot kosztów już wykonanego świadczenia.