Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - OpenLEX

Brząkowski Mateusz, Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 13 maja 2016 r.
Autorzy:

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Pracodawca może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1) oraz szczegółowych przepisów art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1987).

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pracodawca pracodawca czy pracodawca uzyskał pozytywną opinię PIP? zwrot refundacji negatywne rozpatrzenie wniosku zawarcie umowy z pracodawcą przekazanie kwoty refundacji zatrudnianie niepełnosprawnego pracownika wysokość pomocy zakres pomocy złożenie wniosku o pomoc negocjacje nie tak

Krok: zatrudnianie niepełnosprawnego pracownika

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

– bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;

– pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Krok: wysokość pomocy

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa obowiązki stron ją zawierających (starosty i pracodawcy).

Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Zobacz zestawienie:Wynagrodzenia.