Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2012 r.
Autorzy:

Zwrot kosztów postępowania między stronami w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w razie oddalenia skargi kasacyjnej

Zwrot kosztów postępowania między stronami w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w razie oddalenia skargi kasacyjnej

Zwrot kosztów postępowania między stronami w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w razie oddalenia skargi kasacyjnej

Norma zawarta w art. 204 p.p.s.a., jest wyjątkiem od zasady ponoszenia przez stronę własnych kosztów postępowania, związanych z jej udziałem w sprawie (art. 199 p.p.s.a.). Powołany przepis wraz z art. 203 stanowi odzwierciedlenie zasady finansowej odpowiedzialności za wynik postępowania kasacyjnego. „Wynik postępowania kasacyjnego” zarówno w art. 204, jak i poprzedzającym go art. 203, został konsekwentnie określony poprzez odniesienie go do konkretnego rozstrzygnięcia, wskazanego w wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. W myśl art. 204, w razie oddalenia skargi kasacyjnej na stronę, która ją wniosła, nakładany jest obowiązek zwrotu niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego. W przypadku wniesienia przez profesjonalnego pełnomocnika odpowiedzi na skargę kasacyjną w rozumieniu art. 179 p.p.s.a , to art. 204 i art. 205 § 2–4 w zw. z art. 207 § 1 p.p.s.a. wraz z właściwymi przepisami odrębnymi, do których odsyła art. 205 § 2 i 3 p.p.s.a., stanowią podstawę do zasądzenia zwrotu kosztów (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2012 r., II FPS 4/12; M. Bogusz, Glosa do postanowienia NSA z 16 czerwca 2004 r., FSK 93/2004, Koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, GSP Prz. Orz. 2005, nr 1–2, str. 17–22). W konsekwencji do niezbędnych kosztów postępowania można zaliczyć koszty sporządzenia odpowiedzi na skargę kasacyjną.

Krok: rozpatrzenie skargi kasacyjnej

Naczelny Sąd Administracyjny zasądza zwrot niezbędnych kosztów postępowania na podstawie art. 204 p.p.s.a. w razie oddalenia skargi kasacyjnej. Nie ma podstaw, by interpretować wskazaną normę rozszerzająco i nakładać na stronę obowiązek zwrotu kosztów także w przypadku odrzucenia skargi kasacyjnej albo umorzenia postępowania kasacyjnego na skutek cofnięcia skargi kasacyjnej (por. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010, str. 502; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2007 r., I FSK 1096/07).W przypadku cofnięcia skargi kasacyjnej strona, która nie wniosła skargi kasacyjnej ponosi we własnym zakresie koszty sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 199 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 15 maja 2008 r., I FSK 1373/07; postanowienie NSA z dnia 27 sierpnia 2014 r., II FSK 367/14; M. Jagielska, J. Jagielski, P. Gołaszewski [w:] red. R. Hauser, M. Wierzbowski; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz; Warszawa 2015, s. 758).

Krok: czy skarga kasacyjna została uwzględniona?

Oddalenie skargi kasacyjnej jest podstawową przesłanką zasądzenia niezbędnych kosztów postępowania na rzecz strony, która nie wniosła skargi kasacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację