Zwrot akcyzy od samochodów osobowych - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Zwrot akcyzy od samochodów osobowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Zwrot akcyzy od samochodów osobowych

Zwrot akcyzy od samochodów osobowych

Zwrot akcyzy od samochodów osobowych

Procedura precyzuje czynności związane ze zwrotem akcyzy od samochodów osobowych.

Zwrot akcyzy od samochodów osobowych organ podatkowy organ podatkowy zwrot dokumentów dołączonych do wniosku o zwrot akcyzy od samochodu osobowego rozpoznanie wniosku o zwrot akcyzy od samochodu osobowego odmowa zwrotu akcyzy od samochodu osobowego zwrot akcyzy od samochodu osobowego podmiot uprawniony podmiot uprawniony dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego złożenie wniosku o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Krok: dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.) - dalej u.p.a., podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.

Krok: złożenie wniosku o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Zgodnie z art. 107 ust. 4 u.p.a., do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi - na podstawie art. 107 ust. 3 u.p.a. - w szczególności są to: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem.

Doprecyzowaniem powyższej regulacji jest § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1891) - dalej rozporządzenie, zgodnie z którym warunkiem otrzymania zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego realizowanego bez udziału przewoźnika lub spedytora, przy użyciu własnego środka transportu, jest złożenie przez podmiot, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, pisemnego oświadczenia o terminie i sposobie wywozu oraz miejscu dostarczenia samochodu osobowego poza terytorium kraju (ust. 1). Nadto w przypadku gdy przedmiotowe oświadczenia oraz dokumenty wymienione w art. 107 ust. 3 u.p.a. nie potwierdzają wykonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, podmiot obowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów wskazujących na ich wykonanie, w szczególności:

1) korespondencji handlowej;

2) dokumentu dotyczącego ubezpieczenia lub frachtu;

3) dokumentu potwierdzającego zapłatę za wykonaną dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport (art. 107 ust. 2 u.p.a.).

Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego składany jest w oparciu o urzędowy wzór, stanowiący załącznik do rozporządzenia.