Zwrócenie oferty partnera prywatnego złożonej po terminie - OpenLEX

Skubiszak-Kalinowska Irena, Zwrócenie oferty partnera prywatnego złożonej po terminie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r.
Autorzy:

Zwrócenie oferty partnera prywatnego złożonej po terminie

Zwrócenie oferty partnera prywatnego złożonej po terminie

Zwrócenie oferty partnera prywatnego złożonej po terminie

Ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert, zwraca się partnerowi prywatnemu, nie dokonując jej otwarcia. W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych, podmiot publiczny dokonuje zwrotu oferty niezwłocznie po terminie otwarcia ofert. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia partnera prywatnego o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Jak wskazano w wyr. KIO z 22.11.2012 r., KIO 2462/12: "zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 p.z.p., w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., zamawiający [podmiot publiczny – przyp. aut.] niezwłocznie zawiadamia wykonawcę [partnera prywatnego - przyp. aut.] o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. Z przywołanego przepisu wynika, że ustawodawca przewidział możliwość skutecznego zakwestionowania, poprzez złożenie odwołania, decyzji zamawiającego [podmiotu publicznego - przyp. aut.] o uznaniu oferty za złożoną po terminie. Konsekwencją stwierdzenia w postępowaniu odwoławczym, że decyzja Zamawiającego [podmiotu publicznego - przyp. aut.] była błędna, winno być więc jej naprawienie, poprzez nakazanie Zamawiającemu [podmiotowi publicznemu - przyp. aut.] oceny spornej oferty".

Krok: otrzymanie oferty po wyznaczonym terminie

Oferta złożona po terminie składania ofert nie wiąże partnera prywatnego oraz nie podlega weryfikacji przez podmiot publiczny. Nie może zostać otwarta, chyba że identyfikacja partnera, który ją złożył jest bez tego niemożliwa.

W przypadku otrzymania oferty złożonej po terminie działanie podmiotu publicznego powinno nastąpić niezwłocznie. „

Zwrócenie oferty partnera prywatnego złożonej po terminie partner prywatny partner prywatny niezłożenie odwołania odebranie wiadomości czy partner prywatny chce złożyć odwołanie? złożenie odwołania podmiot publiczny podmiot publiczny zwrócenie oferty powzięcie informacji, że partner prywatny nie złożył odwołania oczekiwanie na możliwość zwrotu oferty otrzymanie oferty po wyznaczonym terminie czy wartość zamówienia przekracza progi unijne? zwrócenie oferty zawiadomienie partnera prywatnego o złożeniu oferty po terminie tak nie tak nie

Krok: czy wartość zamówienia przekracza progi unijne?

Sposób postępowania z ofertą złożoną po terminie składania ofert zależy od wartości zamówienia w danym postępowaniu.