Goldiszewicz Agnieszka, Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez zarząd

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez zarząd

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez zarząd

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez zarząd

Procedura wskazuje na zasady zwoływania zgromadzenia wspólników przez zarząd.

Krok: zaistnienie warunków do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kryterium, które pozwala na wyróżnienie zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest czas i obowiązkowy przedmiot obrad (zob. szerzej: A. Kidyba, Komentarz do art. 231–232 k.s.h., LEX/el. 2020).

Chodzi więc o zgromadzenie wspólników, które odbywa się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (art. 231 § 1 k.s.h.) i ma za przedmiot następujące sprawy (art. 231 § 2 k.s.h.):

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty (jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 k.s.h. sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników);

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez zarząd spółka z o.o. spółka z o.o. zarząd zwołuje zwyczajne zgromadzenie wspólników możliwość odbycia zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania na podstawie art. 240 k.s.h. formalne zwoływanie zgromadzenia wspólników uchwały są podejmowane przez zgromadzenie wspólników czy została podjęta uchwała o zwołaniu zgromadzenia wspólników? wadliwości podejmowanych uchwał przez zgromadzenie wspólników zarząd nie zwołał zgromadzenia wspólników czy zgromadzenie wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy? zarząd zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie wspólników minimalna treść zaproszenia sposoby formalnego zwoływania zgromadzenia wspólników czy zarząd spełnił żądanie? zaistnienie warunków do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników czy zachodzą przesłanki do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników? możliwość zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników czy zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołał zarząd? czy zachodzi obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników z uwagi na złą sytuację finansową spółki? czy zarząd z własnej inicjatywy zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie wspólników? czy zarząd zwoła zgromadzenie wspólników? żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez uprawnione podmioty tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak tak nie

Krok: czy zachodzą przesłanki do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników?