Goldiszewicz Agnieszka, Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez wspólników

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez wspólników

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez wspólników

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez wspólników

Procedura wskazuje na zasady zwoływania zgromadzenia wspólników przez wspólników.

Krok: zaistnienie warunków do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez wspólników sąd rejestrowy sąd rejestrowy wezwanie zarządu do złożenia oświadczenia otrzymanie oświadczenia brak upoważnienia do zwołania zgromadzenia wydanie postanowienia przez sąd wpłynięcie wniosku upoważnienie do zwołania zgromadzenia wspólników spółka z o.o. spółka z o.o. możliwość odbycia zgromadzenia wspólników bez formalnego zwołania na podstawie art. 240 k.s.h. wadliwość podejmowanych uchwał przez zgromadzenie wspólników złożenie oświadczenia przez zarząd możliwość zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników otrzymanie wezwania uchwały są podejmowane przez zgromadzenie wspólników czy zarząd uwzględnił żądanie? zarząd zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie wspólników i umieszcza określone sprawy w porządku jego obrad wystąpienie do sądu z wnioskiem o upoważnienie do zwołania zgromadzenia wspólników zaistnienie warunków do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników minimalna treść zaproszenia zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wnioskodawców czy minimum kapitałowe uprawniające wspólników do wystąpienia z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zostało spełnione? czy umowa spółki przewiduje przyznanie takiego uprawnienia wspólnikom reprezentującym mniej niż 1/10 kapitału zakładowego? brak uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wystąpienie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników czy żądanie wspólników spełnia wymogi formalne? czy zgromadzenie wspólników zostało zwołane prawidłowo? tak nie nie tak nie tak upływ 2 tygodni tak nie tak nie

Krok: czy minimum kapitałowe uprawniające wspólników do wystąpienia z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zostało spełnione?

Wspólnikowi lub wspólnikom reprezentującym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Przepis art. 236 k.s.h. stanowi jeden z przykładów tzw. praw mniejszości (A. Kidyba, Ochrona praw mniejszości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańskie Studia Prawnicze 1999, t. V, s. 189 i n.).

Został on znowelizowany, obok art. 237 k.s.h., ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, Weszła ona w życie w omawianym zakresie w dniu 1 stycznia 2017 r. W aktualnym brzemieniu art. 236 § 1 k.s.h. wyraźnie przesądzono, że uprawnieni wspólnicy, występujący o zwołanie zgromadzenia wspólników, mogą równolegle domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, którego zwołania żądają. Jednoczesnie, zgodnie z art. 236 § 3 k.s.h. wspólnik lub wspólnicy, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, mają wyłączne prawo jego odwołania.