Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa... - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju

Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju

Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju

Procedura pozwala ustalić, czy zastosowanie ma zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmujące import rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju osoba fizyczna osoba fizyczna czy przedmiotem importu są towary wyłączone spod zwolnienia? import towarów jest zwolniony od podatku czy rzeczy w terminie zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu? import towarów nie jest zwolniony od podatku import towarów przez osobę przesiedlającą się do Polski spoza UE czy importowane rzeczy służyły do osobistego użytku osoby przesiedlającej się w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego? czy rzeczy będą używane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego? czy przesiedlająca się osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania? czy w ciągu 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego? nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: import towarów przez osobę przesiedlającą się do Polski spoza UE

Artykuł 47 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., określa zwolnienie od podatku importu rzeczy osobistego użytku (za rzeczy takie uważa się towary bezpośrednio używane przez osobę fizyczną lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym, jeżeli ich ilość lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe lub do działalności gospodarczej, a także przenośny sprzęt niezbędny do wykonywania przez osobę zainteresowaną zawodu - zob. art. 46 pkt 3 u.p.t.u.) osób przesiedlających się (przenoszących miejsce zamieszkania) z terytorium państwa trzeciego (czyli z terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej - zob. art. 2 pkt 5 u.p.t.u.) na terytorium kraju.

Należy dodać, że oprócz omawianego zwolnienia istnieje zwolnienie od podatku obejmujące import rzeczy osobistego użytku należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Zwolnienie to ma szerszy zakres od zwolnienia określonego w art. 47 u.p.t.u. (obejmuje również niektóre rzeczy, których import nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 47 ust. 1 u.p.t.u.) oraz nie wymaga spełnienia większości warunków przewidzianych dla zwolnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 1 u.p.t.u.

Więcej na ten temat - zob. procedura Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w związku z zawarciem związku małżeńskiego.

Krok: czy importowane rzeczy służyły do osobistego użytku osoby przesiedlającej się w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego?

Zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 47 u.p.t.u., ma zastosowanie, jeżeli spełnionych jest sześć warunków. Pierwszym z nich jest, aby importowane rzeczy służyły do osobistego użytku osoby przesiedlającej się w miejscu zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, z zastrzeżeniem, że towary nieprzeznaczone do konsumpcji musiały służyć do takiego użytku przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego.

Objęte omawianym zwolnieniem mogą być, między innymi, pojazdy przesiedlającej się osoby (z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do działalności gospodarczej - zob. art. 47 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u.). Nie muszą to być pojazdy zarejestrowane w kraju trzecim (zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2009 r., I SA/Bk 503/09). Jako towary nieprzeznaczone do konsumpcji pojazdy takie muszą jednak - z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia - służyć do osobistego użytku osobie przesiedlającej się przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem, w którym osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego.