Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa... - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w związku z zawarciem związku małżeńskiego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w związku z zawarciem związku małżeńskiego

Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w związku z zawarciem związku małżeńskiego

Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w związku z zawarciem związku małżeńskiego

Procedura pozwala ustalić, czy zastosowanie ma zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmujące importu rzeczy osobistego użytku należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w związku z zawarciem związku małżeńskiego.

Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku należących do osoby przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju w związku z zawarciem związku małżeńskiego osoba fizyczna osoba fizyczna import towarów jest zwolniony od podatku import towarów nie jest zwolniony od podatku import towarów przez osobę przesiedlającą się do Polski spoza UE w związku z zawarciem związku małżeńskiego czy przedmiotem importu są rzeczy mogące korzystać ze zwolnienia? czy przesiedlająca się osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania? czy rzeczy w terminie zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu i przedstawiony został dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego? czy w ciągu 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione bez wcześniejszego poinformowania o tym organu celnego? tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: import towarów przez osobę przesiedlającą się do Polski spoza UE w związku z zawarciem związku małżeńskiego

Artykuł 48 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., określa drugie ze zwolnień (pierwszym jest zwolnienie określone w art. 47 u.p.t.u.; więcej na temat tego zwolnienia - zob. procedura Zwolnienie z VAT importu rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przenoszącej miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju) obejmujących import rzeczy osobistego użytku przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania (przesiedlające się) z terytorium państwa trzeciego (czyli z terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej - zob. art. 2 pkt 5 u.p.t.u.) na terytorium kraju.

Zwolnienie to ma szerszy charakter od zwolnienia określonego w art. 47 u.p.t.u. (obejmuje również niektóre rzeczy, których import nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 47 ust. 1 u.p.t.u.) oraz nie wymaga spełnienia większości warunków przewidzianych dla zwolnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 1 u.p.t.u. Jest to konsekwencją tego, że art. 48 u.p.t.u. dotyczy kwalifikowanej formy przesiedlenia, a mianowicie przesiedlenia w związku z zawarciem związku małżeńskiego.

Krok: czy przedmiotem importu są rzeczy mogące korzystać ze zwolnienia?

Import dwóch kategorii towarów nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 48 u.p.t.u. Są to:

1) napoje alkoholowe oraz

2) tytoń i wyroby tytoniowe.

Import innych towarów może korzystać ze zwolnienia. Zwolnieniem objęte mogą być zatem również niemogące korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 47 u.p.t.u., rzeczy nowe, środki transportu przeznaczone do działalności gospodarczej oraz wszelkie artykuły potrzebne do wykonywania zawodu lub zajęcia).

Dodatkowo omawianym zwolnieniem objęty może być import prezentów zwyczajowo ofiarowanych w związku z zawarciem związku małżeńskiego przesyłanych przesiedlającym się osobom przez osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (zob. art. 48 ust. 2 u.p.t.u.). Warunkiem zwolnienia jest w takich przypadkach, aby wartość poszczególnych prezentów nie była wyższa niż kwota wyrażona w złotych odpowiadająca równowartości 1000 euro (w 2022 r. jest to 4583 zł). Należy podkreślić, że istotna jest wartość poszczególnych przysyłanych prezentów (łączna wartość przesłanych prezentów może być wyższa niż równowartość 1000 euro).