Zwolnienie z VAT importu paliwa - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie z VAT importu paliwa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Zwolnienie z VAT importu paliwa

Zwolnienie z VAT importu paliwa

Zwolnienie z VAT importu paliwa

Procedura pozwala ustalić, czy zastosowanie ma zwolnienie od podatku obejmujące import paliwa.

Zwolnienie z VAT importu paliwa podmiot przywożący paliwo podmiot przywożący paliwo czy towary są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione? import paliwa jest zwolniony od podatku import paliwa nie jest zwolniony od podatku spoza UE na terytorium UE przywożone jest paliwo czy paliwo jest przewożone w standardowym zbiorniku? czy ilość przewożonego paliwa przekracza 200 litrów? czy zastosowanie ma jedno ze zwolnień od podatku obejmujących import paliwa określonych przepisami wykonawczymi? czy paliwo przewożone jest w przenośnych zbiornikach przewożonych przez prywatne środki transportu, jest przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, a jego ilość nie przekracza 10 litrów? tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: spoza UE na terytorium UE przywożone jest paliwo

Import paliwa jest, co do zasady, opodatkowany VAT. Istnieją jednak zwolnienia od podatku obejmujące import paliwa.

Krok: czy paliwo jest przewożone w standardowym zbiorniku?

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., zwalnia się przede wszystkim import paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach:

1) prywatnych środków transportu;

2) środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej, oraz

3) specjalnych kontenerów (za kontener uważa się każdy kontener wyposażony w specjalnie zaprojektowane instalacje systemów chłodzenia, systemów natleniania, systemów izolacji cieplnej lub innych systemów - zob. art. 77 ust. 2 pkt 3 u.p.t.u.).

Jak stanowi art. 77 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., na potrzeby omawianego zwolnienia za standardowy zbiornik uważa się zbiornik paliwa, który:

1) jest montowany na stałe przez producenta we wszystkich środkach transportu lub cysternach takiego samego typu jak dany środek transportu lub cysterna i który pozwala na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do napędu środka transportu lub funkcjonowania systemu chłodzenia i innych systemów działających w środku transportu lub cysternie, lub

2) jest przystosowany do środków transportu pozwalających na bezpośrednie wykorzystanie gazu jako paliwa lub do działania innych systemów, w które może być wyposażony środek transportu, lub

3) jest montowany na stałe przez producenta we wszystkich kontenerach tego samego typu co dany kontener i którego stałe wmontowanie umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa do pracy w czasie transportu systemów chłodzenia i innych systemów, w jakie kontenery specjalne mogą być wyposażone.

Z kolei za:

1) środek transportu przeznaczony do działalności gospodarczej uważa się każdy mechaniczny pojazd drogowy wykorzystywany w działalności gospodarczej, w tym ciągnik z naczepą lub bez naczepy, który ze względu na rodzaj, budowę lub wyposażenie jest przeznaczony do przewozu towarów lub więcej niż dziewięciu osób razem z kierowcą, a także specjalistyczny mechaniczny pojazd drogowy (zob. art. 77 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u.);

2) za prywatny środek transportu uważa się każdy mechaniczny pojazd drogowy inny niż wymieniony powyżej (zob. art. 77 ust. 2 pkt 4 u.p.t.u.).