Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r. do: 31 grudnia 2014 r.
Autorzy:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych w niewielkich ilościach

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych w niewielkich ilościach

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych w niewielkich ilościach

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do r.z.e., tj. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego świadczenie usług w niewielkich ilościach. Zwolnienie to zostało zlikwidowane z dniem 1 stycznia 2015 r.

Krok: podatnik świadczy usługę na rzecz osoby prywatnej

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Istnieją jednak zwolnienia z tego obowiązku, które określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) - dalej r.z.e. Jednym z takich zwolnień jest zwolnienie obejmujące świadczenie usług w niewielkich ilościach. Zwolnienie to wynika z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do r.z.e.

Krok: czy każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę?

Pierwszym warunkiem omawianego zwolnienia jest, aby każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika było dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę. Dotyczy to zarówno usług świadczonych na rzecz osób prywatnych, jak również usług świadczonych na rzecz innych podmiotów.

Krok: czy podatnik rozpoczął świadczenie usług na rzecz osób prywatnych w pierwszej połowie 2014 r.?

Krok: czy do końca 2014 r. liczba świadczonych na rzecz osób prywatnych usług nie przekroczy 50, a liczba odbiorców tych usług będzie mniejsza niż 20?

W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do r.z.e., jest, aby do końca 2014 r. liczba usług świadczonych na rzecz tych osób nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców tych usług była mniejsza niż 20 (zob. § 2 ust. 3 r.z.e.).

Krok: czy podatnik rozpoczął świadczenie usług na rzecz osób prywatnych w drugiej połowie 2014 r.?

Krok: czy do końca 2014 r. liczba świadczonych na rzecz osób prywatnych usług nie przekroczy 25, a liczba odbiorców tych usług będzie mniejsza niż 10?

W przypadku podatników rozpoczynających w drugiej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do r.z.e., jest, aby do końca 2013 r. liczba usług świadczonych na rzecz tych osób nie przekroczyła 25, a liczba odbiorców tych usług była mniejsza niż 10 (zob. § 2 ust. 4 r.z.e.).

Krok: czy w 2013 r. liczba świadczonych na rzecz osób prywatnych usług nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców tych usług była mniejsza niż 20?

W przypadku podatników, którzy rozpoczęli świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2013 r. lub wcześniej, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do r.z.e., jest, aby w 2013 r. liczba usług świadczonych na rzecz tych osób nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców tych usług była mniejsza niż 10 (zob. poz. 34 pkt 2 załącznika do r.z.e.).

Krok: świadczenie usługi jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do r.z.e.

Krok: świadczenie usługi nie jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 34 załącznika do r.z.e.