Krywan Tomasz, Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na odległość

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na odległość

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na odległość

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na odległość

Procedura pozwala ustalić czy są spełnione warunki zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego świadczenie na odległość niektórych usług podlegających, co do zasady, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na odległość podatnik podatnik warunki zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi świadczone na odległość są spełnione warunki zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi świadczone na odległość nie są spełnione podatnik świadczy usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego usługę podlegającą, co do zasady, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania czy usługa jest usługą w zakresie opieki medycznej świadczoną przez lekarza lub dentystę, usługą prawniczą, usługą doradztwa podatkowego albo usługą w zakresie wymiany walut? (!) czy usługi są  świadczone zgodnie  z warunkami  określonymi w poz.  39 załącznika  do r.z.e.? czy usługi są świadczone wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub ich rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik świadczy usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego usługę podlegającą, co do zasady, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania

W § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24.11.2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2605) – dalej r.z.e., są wymienione czynności, które, co do zasady, nie korzystają ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, a więc które najczęściej podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Od zasady bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania czynności wymienionych w § 4 ust. 1 r.z.e. istnieją jednak wyjątki. Jeden z takich wyjątków dotyczy niektórych usług świadczonych na odległość (zob. § 4 ust. 3 pkt 2 lit. b r.z.e.).

Krok: czy usługa jest usługą w zakresie opieki medycznej świadczoną przez lekarza lub dentystę, usługą prawniczą, usługą doradztwa podatkowego albo usługą w zakresie wymiany walut?

Wynikające z § 4 ust. 3 pkt 2 lit. b r.z.e. wyłączenie bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania może mieć zastosowanie do trzech rodzajów usług. Są to:

1) usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy

dentystów,

2) usługi prawnicze,

3) usługi doradztwa podatkowego.