Krywan Tomasz, Zwolnienie z CIT dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zwolnienie z CIT dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Zwolnienie z CIT dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Zwolnienie z CIT dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych obejmujące dochody (przychody) z dywidend oraz niektóre inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zwolnienie z CIT dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podatnik lub płatnik podatnik lub płatnik zwolnienie ma zastosowanie, jednak płatnik nie może go zastosować czy ma zastosowanie przepis nakazujący pobór podatku u źródła ze względu na przekroczenie w roku podatkowym limitu wypłat? podatnik podatnik zwolnienie ma zastosowanie czy dywidenda lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód zostały uzyskane z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu innego niż własność, a dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione? zwolnienie nie ma zastosowania czy spółka otrzymująca dywidendę lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania? czy dywidenda lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód zostały uzyskane z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności? czy udziały posiadane przez spółkę otrzymującą dywidendę lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód w kapitale spółki wypłacającej dywidendę (lub inny przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) wynikają z tytułu własności? wypłacana jest dywidenda lub inny przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j u.p.d.o.p. czy wypłacającym dywidendę lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP? czy uzyskującym dywidendę lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód jest spółka podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, innym niż Polska państwie UE lub w innym niż państwo UE państwie należącym do EOG albo inny podmiot, do którego przepisy o zwolnieniu stosuje się odpowiednio? czy spółka otrzymująca dywidendę lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% (25% w przypadku Szwajcarii) udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę (lub inny przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) czy bezpośrednie posiadanie przez spółkę otrzymującą dywidendę lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód trwa lub będzie trwało nieprzerwanie przez okres 2 lat? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: wypłacana jest dywidenda lub inny przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j u.p.d.o.p.

Podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm. - dalej u.p.d.o.p.). Istnieje jednak zwolnienie od podatku obejmujące przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j u.p.d.o.p. (z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki), tj.:

a) dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;

b) równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 u.p.d.o.p., przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki;

c) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia.

Warunki tego zwolnienia określają przepisy art. 22 ust. 4-6 u.p.d.o.p.

Krok: czy wypłacającym dywidendę lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP?

Pierwszym warunkiem zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p., jest, aby wypłacającym dywidendę lub inny mający zostać objęty zwolnieniem przychód była spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.