Zwolnienie świadka z tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub... - OpenLEX

Kremens Karolina, Zwolnienie świadka z tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej w postępowaniu przygotowawczym

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 30 czerwca 2015 r.
Autorzy:

Zwolnienie świadka z tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej w postępowaniu przygotowawczym

Zwolnienie świadka z tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej w postępowaniu przygotowawczym

Zwolnienie świadka z tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej w postępowaniu przygotowawczym

Przedmiotowa procedura stanowi pierwszy etap postępowania odnoszącego się do zwolnienia świadka w postępowaniu przygotowawczym z tajemnic zawodowych i funkcyjnych w odniesieniu do tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej.

Zwolnienie świadka w postępowaniu przygotowawczym z tajemnic zawodowych i funkcyjnych w odniesieniu do tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej, zostało unormowane w art. 180 § 2-5 k.p.k. jako szczególny tryb w stosunku do procedury Zwalniania świadka z obowiązku zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji opisanej w art. 180 § 1 k.p.k.

Zwolnienie świadka w postępowaniu przygotowawczym z tajemnicy adwokackiej nie obejmuje tajemnicy obrończej, która objęta jest na mocy art. 170 § 1 pkt 1 k.p.k. bezwzględnym zakazem dowodowym. Zob. uchwała SN w składzie 7 sędziów z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94, OSNKW 1994, nr 7-8, poz. 41.

Procedura omawiająca przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym na okoliczność objętą tajemnicą notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską lub statystyczną dotyczy także biegłych (art. 197 § 3 k.p.k.), tłumaczy (art. 204 § 3 k.p.k.) oraz specjalistów (art. 206 § 1 k.p.k.).

Zwolnienie świadka z tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej w postępowaniu przygotowawczym strona, świadek strona, świadek rezygnacja z wnoszenia zażalenia możliwa reakcja uprawnionego do złożenia zażalenia otrzymanie postanowienia o zezwoleniu na przesłuchanie świadka otrzymanie postanowienia o odmowie zezwolenia na przesłuchanie świadka wniesienie zażalenia wniesienie zażalenia rezygnacja z wnoszenia zażalenia możliwa reakcja uprawnionego do złożenia zażalenia sąd sąd przesłanie postanowienia o odmowie zezwolenia na przesłuchanie świadka przesłanie postanowienia o zezwoleniu na przesłuchanie świadka otrzymanie wniosku o zezwolenie na przesłuchanie w charakterze świadka rozpoznanie wniosku prokurator prokurator wniesienie zażalenia rezygnacja z wnoszenia zażalenia upływ terminu na wniesienie zażalenia upływ terminu na wniesienie zażalenia możliwa reakcja prokuratora otrzymanie postanowienia o odmowie zezwolenia na przesłuchanie świadka przesłanie wniosku o zezwolenie na przesłuchanie w charakterze świadka wniesienie zażalenia brak możliwości przesłuchania świadka na okoliczności objęte tajemnicą rezygnacja z wnoszenia zażalenia możliwa reakcja prokuratora otrzymanie postanowienia o zezwoleniu na przesłuchanie świadka konieczność przesłuchania świadka na okoliczność objętą tajemnicą notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską lub statystyczną możliwość przesłuchania świadka na okoliczności objęte tajemnicą 7 dni 7 dni 7 dni 7 dni 7dni zezwolenie na przesłuchanie świadka odmowa zezwolenia na przesłuchanie świadka

Krok: konieczność przesłuchania świadka na okoliczność objętą tajemnicą notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską lub statystyczną

Konieczność przesłuchania danej osoby w charakterze świadka na okoliczność objętą tajemnicą notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską lub statystyczną może zaistnieć podczas przesłuchiwania tej osoby, ale także jeszcze zanim świadek zostanie wezwany do złożenia zeznań. Jeżeli kwestia ta pojawiła się w toku przesłuchania danej osoby w charakterze świadka, przesłuchanie należy przerwać i przeprowadzić procedurę umożliwiającą jego przesłuchanie na powyższe okoliczności objęte tajemnicą.

Krok: przesłanie wniosku o zezwolenie na przesłuchanie w charakterze świadka

Wniosek o zezwolenie na przesłuchanie w charakterze świadka osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy prokurator może skierować z urzędu, ale także w wyniku wniosku innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, którego działania ten prokurator nadzoruje. Także po uwzględnieniu wniosku dowodowego strony postępowania przygotowawczego obejmującego przesłuchanie świadka zobowiązanego do zachowania tajemnicy, prokurator będzie zobligowany do zwrócenia się z wnioskiem o zezwolenie na przesłuchanie do sądu.