Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Zwolnienie świadka z tajemnicy dotyczącej informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” i „ściśle tajne” w postępowaniu sądowym

Zwolnienie świadka z tajemnicy dotyczącej informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” i „ściśle tajne” w postępowaniu sądowym

Zwolnienie świadka z tajemnicy dotyczącej informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” i „ściśle tajne” w postępowaniu sądowym

Kodeks postępowania karnego w art. 179 k.p.k. znowelizowany ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) nie posługuje się już dotychczas stosowanym pojęciem „tajemnicy państwowej”, lecz pojęciem „tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności «tajne» lub «ściśle tajne»”. Definicja tajemnicy informacji niejawnych o podanych klauzulach niejawności zawarta została w cytowanej ustawie w art. 5 ust. 1 i 2.

Tryb zwalniania z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” zawiera dodatkowo ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra.

Procedura omawiająca przesłuchania świadka w postępowaniu sądowym na okoliczność objętą tajemnicą informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” dotyczy także biegłych (art. 197 § 3 k.p.k.), tłumaczy (art. 204 § 3 k.p.k.) oraz specjalistów (art. 206 § 1 k.p.k.).

Krok: konieczność przesłuchania świadka na okoliczność objętą tajemnicą informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” i „ściśle tajne”

Konieczność przesłuchania danej osoby w charakterze świadka na okoliczność objętą tajemnicą informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” może zaistnieć zarówno podczas przesłuchiwania tej osoby, ale także jeszcze zanim świadek zostanie wezwany do złożenia zeznań. Jeżeli kwestia ta pojawiła się w toku przesłuchania danej osoby w charakterze świadka, przesłuchanie należy przerwać i przeprowadzić procedurę umożliwiającą jego przesłuchanie na powyższe okoliczności objęte tajemnicą.

Krok: zwrócenie się o zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy do organu przełożonego

Sąd może zwrócić się do uprawnionego organu przełożonego wobec świadka o zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy. Następuje to w formie postanowienia kierowanego do uprawnionego organu. Ustawa stanowi, iż jest to czynność fakultatywna („może zwrócić się”), jednakże będzie to konieczne każdorazowo, gdy informacje objęte klauzulami tajności „tajne” lub „ściśle tajne” stanowią fakty istotne dla sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?