Skibińska Małgorzata, Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.
Autor:

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej Pracodawca Pracodawca Wydanie świadectwa pracy Rozpatrzenie wniosku Wynagrodzenie za czas zwolnienia Zatrudnienie po powrocie ze zwolnienia Podmiot uprawniony Przesłanki nabycia prawa do zwolnienia Czy pracownik złożył wniosek o udzielenie zwolnienia w dniach? Wymiar zwolnienia w dniach Wymiar zwolnienia w godzinach tak nie

Krok: Podmiot uprawniony

Uprawnienie do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej przysługuje pracownikom, to jest osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Ważne!

Osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług) zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej nie przysługuje.

Krok: Przesłanki nabycia prawa do zwolnienia

Zwolnienie od pracy przysługuje pracownikowi w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

* powodem zwolnienia jest działanie siły wyższej,

* siła wyższa dotyczy pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem,

* niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

W orzecznictwie wskazuje się przesłanki, które muszą wystąpić, żeby pracownik mógł skorzystać z przysługującego mu uprawnienia, tj.: zdarzenie musi mieć charakter zewnętrzny, ma być niemożliwe do przewidzenia. Natomiast za siłę wyższą można uznać jedynie zdarzenie niemożliwe do zapobieżenia.