Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych w związku z finansowaniem działalności socjalnej

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych w związku z finansowaniem działalności socjalnej

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych w związku z finansowaniem działalności socjalnej

Procedura pozwala ustalić, czy zastosowanie ma zwolnienie od podatku obejmujące świadczenia otrzymywane w związku z finansowaniem działalności socjalnej.

Krok: pracownik otrzymuje świadczenie

Wartość otrzymywanych przez pracowników nieodpłatnych świadczeń, co do zasady, generuje opodatkowane przychody ze stosunku pracy (zob. art. 12 ust. 1 ustawy z ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.). Istnieje jednak kilka zwolnień od podatku obejmujących wartość takich świadczeń. Jednym z nich jest zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f.

Należy dodać, że nieodpłatne świadczenia generujące przychody ze stosunku pracy nie powstają w przypadku udziału pracowników w imprezach integracyjnych, a w konsekwencji udział pracowników w takich imprezach nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f., jak również nie wpływa na limit tego zwolnienia. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30.12.2014 r., IBPBII/1/415-814/14/ASz, w której czytamy, że „fakt, iż pracodawca przyzna dofinansowanie do spotkania integracyjnego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a pracownicy wykorzystali już zwolnienie z podatku do kwoty 380 zł [od 1.01.2018 r. do kwoty 1000 zł – przyp. aut.], o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f, nie ma znaczenia. Jak wskazano bowiem powyżej zorganizowanie przez Wnioskodawcę spotkania integracyjnego dla wszystkich pracowników, nie będzie generować po stronie pracowników powstania przychodu, o którym mowa art. 12 u.p.d.o.f”.

Krok: czy świadczenie otrzymane zostało przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej?

Zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f., obejmuje wyłącznie wartość świadczeń, które zostały przez pracownika otrzymane w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Działalnością socjalną, o której mowa w tych przepisach, są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (zob. art. 2 pkt 1 ustawy z 4.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?