Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów od byłych zakładów pracy - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów od byłych zakładów pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów od byłych zakładów pracy

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów od byłych zakładów pracy

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów od byłych zakładów pracy

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych obejmujące świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym lub stosunkiem pracy.

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów od byłych zakładów pracy emeryt lub rencista emeryt lub rencista otrzymane świadczenie jest zwolnione od podatku otrzymane świadczenie jest zwolnione od podatku dochodowego w ramach limitu rocznego czy wysokość otrzymanych przez podatnika zapomóg z innych źródeł przekroczyła w roku podatkowym kwotę 6.000 zł? czy zapomoga została otrzymana z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra? czy świadczenie jest zapomogą otrzymywaną w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią? otrzymane świadczenie nie jest zwolnione od podatku emeryt lub rencista otrzymuje świadczenie w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, stosunkiem pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy (!) czy świadczenie jest  otrzymywane w związku  z istniejącym uprzednio  stosunkiem służbowym,  stosunkiem pracy lub  spółdzielczym stosunkiem  pracy? czy wysokość świadczeń otrzymywanych przez emeryta lub rencistę w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy przekroczyła w roku podatkowym 3000 zł? nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: emeryt lub rencista otrzymuje świadczenie w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, stosunkiem pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy

Przychody emerytów oraz rencistów otrzymywane w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy opodatkowane są, co do zasady, zryczałtowanym podatkiem dochodowym (zob. art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.). Przepis ten stosuje się jednak z zastrzeżeniem zwolnień określonych przepisami art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 u.p.d.o.f.

Krok: czy świadczenie jest zapomogą otrzymywaną w związku z indywidualnym zdarzeniem losowym, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.f. zwolnione od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Zwolnienie to ma zastosowanie m.in. do świadczeń otrzymywanych przez emerytów oraz rencistów w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym lub stosunkiem pracy.